Oznámení zrušení konání Výroční členské schůze

Dne 13. března 2021 se měla uskutečnit Výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Opočno v Kulturním zařízení Města Dobrušky. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a z ní pramenící nejistoty a omezení, ruším konání VČS v původním termínu. Pokud nám to situace dovolí, svoláme VČS v měsíci říjnu 2021. O novém termínu vás budeme včas informovat. Děkuji za pochopení.

Zveřejněno 29.1.2021 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Vydávání povolenek v době nouzového stavu

V souvislosti s vládním nařízením a hygienickou situací, bude příjem odevzdaných povolenek a jejich následovný výdej ve středu 6.1.2021 proveden následujícím způsobem.

Ve výdejním termínu 6.1. budou vydány povolenky pouze těm členům, kteří dle informačního dopisu, který každý obdržel, odevzdají povolenku k rybolovu za rok 2020 do 28.12.2020. Předpokladem je včasné zaplacení povolenky a členských příspěvků dle termínového kalendáře na informačním dopisu. Situace je ale komplikována uzavřením prodejny Adler v Dobrušce na náměstí, kam naši členové většinu povolenek odevzdávají. Je zde ještě možnost odevzdat povolenku v mléčném baru v Opočně na náměstí.

Doporučuji všem našim členům, z hygienických důvodů odevzdat povolenku v termínu výdeje povolenek ve středu 6.1. od 18,00 hodin v klubovně. V tomto případě ale nebude ihned vydána povolenka k rybolovu, ale až minimálně po uplynutí čtyřdenní izolační lhůty. V nezbytných případech se s členy domluvíme na místě a termínu předání povolenky. V ostatních případech budou povolenky připraveny k výdeji v pondělí 8.2.

Pokud se změní vládní nařízení, které by od 10.1. mohlo situaci zmírnit, předpokládáme možnost odevzdávání povolenek na znovuotevřené prodejně Adler. Pokud ale situace bude i nadále vážná a nedojde ke zmírnění, sledujte naše internetové stránky www.mo-opocno.cz a vývěsku na prodejně Adler, kde bude upřesněno, kdy a kde lze povolenky za rok 2020 odevzdávat.

Cílem tohoto opatření je minimalizovat možnost přenosu koronavirové nákazy při manipulaci s doklady na nás, zpracovatele povolenek a legitimací a současně i na vás, naše členy. Věřím, že situaci pochopíte a budete se řídit tímto doporučením.

Zveřejněno 27.12.2020 v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2021

Rok 2020 byl ve znamení komplikací, různých opatření a omezení v souvislosti s pandemií nemoci KOVID 19. V rámci celého ČRS byla zrušena spousta jednání, schůzí a podobných akcí. Z těchto důvodů nemohla také proběhnout naše řádná členská schůze, která jakožto nejvyšší orgán spolku rozhoduje o všem podstatném. Na tuto nouzovou situaci nejsou ani plně adaptovány stanovy ČRS a tak byl výbor ČRS, z.s., MO Opočno nucen pracovat v nouzovém režimu tzv. provizoriu (§9 stanov ČRS, odst.1/ Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.) Předpokládáme, že dojde k dodatečnému schválení  usnesení za rok 2020 na členské schůzi, která se bude konat 13.3.2021.  

Povolenky z roku 2020 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2020 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2021 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2021 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2020 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek  neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle návrhu usnesení pro Výroční členskou schůzi ČRS, z.s., MO Opočno v režimu provizoria, provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1961) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si v roce 2021 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2021 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2021.

 Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby. Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifickýsymbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz   V případě nesplněných členských povinností za rok 2020 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky   Čas výdeje povolenky
28.12.2020 Středa 6.1.2021 18,00 – 19,00
29.1.2021 Pondělí 8.2.2021 16,30 – 18,00
18.2.2021 Sobota 27.2.2021 13,00 – 14,30
3.3.2021 Středa 10.3.2021 18,00 – 19,00
  Středa 7.4.2021 18,00 – 19,00

Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce. Vzhledem k odbahnění zámeckých nádrží a následným terénním úpravám břehů a komunikací, předpokládáme větší brigádnickou činnost v parku, hlavně v období časného jara.    

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho ev. číslo, datum platnosti a název vydávajícího úřadu nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 6.1.2021 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2020 a legitimaci nejpozději 28.12.2020!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 13. března 2021 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsku v Dobrušce. Případné náměty, dotazy a připomínky zasílejte na e-mail adresu :mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 20.12.2020 v rubrice Novinky,Povolenky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2021

Kombinace plateb pro rok 2021 – členové starší 16-ti let včetně


Dospělí členové 60+ (ročník 1960 a starší)

kód plat.popl.
MP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.MP republik.P republik.celkem platba
16800

680
268001300
1980
36800130015003480
46800
15002180
56800

2550


3230
66800

25502600

5830
76800


2600

3280
868003600
4280
96800360037007980
106800
37004380
1168001300

2600

4580
126800130037005680
136800
15002550


4730
146800
1500

3600
5780
156800

2550

37006930
166800


26003600
6880

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat.popl.brigádaMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.MP republik.P republik.celkem platba
1996800

680
2996808001300
2780
399680800130015004280
499680800
15002980
599680800

2550


4030
699680800

25502600

6630
799680800


2600

4080
8996808003600
5080
999680800360037008780
1099680800
37005180
11996808001300

2600

5380
1299680800130037006480
1399680800
15002550


5530
1499680800
1500

3600
6580
1599680800

2550

37007730
1699680800


26003600
7680

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat.popl.brigáda invalidébrigáda. studentiMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.celk.platba invalidécelk. platba studenti
1768000680680
186800800700


13802180
196800800700800

21802980
206800800
800

14802280
216800800

1400
20802880
226800800

1400150035804380
236800800


150021802980
246800800700

150028803680
256800800
8001400
28803680

Mládež 16 – 18 let

kód plat.popl.brigádaMP územníP územníMP celosvaz.P celosvaz.celk.platba
263800380
27380400700


1480
28380400700800

2280
29380400
800

1580
30380400

1400
2180
31380400

140015003680
32380400


15002280
33380400700

15002980
34380400
8001400
2980

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Zákaz vstupu do parku

Zveřejněno 21.11.2020 v rubrice Novinky,Z našich revírů

» (0) komentářů

Oznámení zrušení VČS

Vážení kolegové rybáři,

na základě nařízení vlády, která zakázala všechna shromáždění lidí s počtem vyšším, než 100 zúčastněných, jsme nuceni zrušit výroční členskou schůzi Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Opočno, která se měla uskutečnit v sobotu 14.3. od 8,00 hodin ráno v Kulturním zařízení Města Dobrušky. VČS bude svolána v náhradním termínu, pravděpodobně v druhé půli měsíce května. Budeme vás včas informovat, sledujte proto naše internetové stránky a vývěsku naší organizace. Děkujeme za pochopení.

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno.

Zveřejněno 10.3.2020 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2020

Povolenky z roku 2019 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí) nejpozději do 15.12.2019 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2020 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2020 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2019 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 9.3.2019 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po odpracování brigády (celé, nebo její části), bude členovi poměrná část této částky vrácena.. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1960) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2020 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2020 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2020.

kategorie Členská známka   Brigáda   Provozní výdaje   Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 500 + 800 + 180 = 1480
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 500 + 0 + 180 = 680
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- Kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2019 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky  

Čas výdeje povolenky

23.12.2019 Sobota 4.1.2020 13,30 – 15,00
24.1.2020 Pondělí 3.2.2020 16,30 – 18,00
12.2.2020 Sobota 22.2.2020 13,00 – 14,30
4.3.2020 Středa 11.3.2020 18,00 – 19,00
  Středa 8.4.2020 18,00 – 19,00

Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce. Vzhledem k odbahnění zámeckých nádrží a následným terénním úpravám břehů a komunikací, předpokládáme větší brigádnickou činnost v parku, hlavně v období časného jara.    

Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Při výdeji povolenky je prováděna kontrola osobních údajů. Pokud bude zjištěno, že nemáme od člena souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR), bude člen vyzván k vyplnění příslušného formuláře ještě před předáním povolenky. Výdej povolenek v termínu 4.1.2020 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2019 a legitimaci nejpozději 28.12.2019!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 14. března 2020 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Sledujte webové stránky naší MO – www.mo-opocno.cz a vývěsku v Dobrušce. Případné náměty, dotazy a připomínky zasílejte na e-mail adresu :mocrs.opocno@seznam.cz

Zveřejněno 7.1.2020 v rubrice Novinky,Povolenky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2020

Kombinace plateb pro rok 2020 – členové starší 16-ti let včetně

Dospělí členové 60+ (ročník 1960 a starší)
kód plat. popl.   MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0             680
2 680 0 1200           1880
3 680 0 1200 1400         3280
4 680 0   1400         2080
5 680 0     2500       3180
6 680 0     2500 2600     5780
7 680 0       2600     3280
8 680 0         3550   4230
9 680 0         3550 3700 7930
10 680 0           3700 4380
11 680 0 1200     2600     4480
12 680 0 1200         3700 5580
13 680 0   1400 2500       4580
14 680 0   1400     3550   5630
15 680 0     2500     3700 6880
16 680 0       2600 3550   6830

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0             680
299 680 800 1200           2680
399 680 800 1200 1400         4080
499 680 800   1400         2880
599 680 800     2500       3980
699 680 800     2500 2600     6580
799 680 800       2600     4080
899 680 800         3550   5030
999 680 800         3550 3700 8730
1099 680 800           3700 5180
1199 680 800 1200     2600     5280
1299 680 800 1200         3700 6380
1399 680 800   1400 2500       5380
1499 680 800   1400     3550   6430
1599 680 800     2500     3700 7680
1699 680 800       2600 3550   7630

Invalidé, studenti starší 18-ti let

* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda. studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba invalidé celk. platba stud. *
17 680 0 0         680 680
18 680 0 800 700       1380 2180
19 680 0 800 700 750     2130 2930
20 680 0 800   750     1430 2230
21 680 0 800     1400   2080 2880
22 680 0 800     1400 1450 3530 4330
23 680 0 800       1450 2130 2930
24 680 0 800 700     1450 2830 3630
25 680 0 800   750 1400   2830 3630

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0         380
27 380 400 700       1480
28 380 400 700 750     2230
29 380 400   750     1530
30 380 400     1400   2180
31 380 400     1400 1450 3630
32 380 400       1450 2230
33 380 400 700     1450 2930
34 380 400   750 1400   2930

Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol  uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako  specifický symbol.

 

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Odbahnění nádrží v parku Státního zámku Opočno

Zde je zdokumentován postupný vývoj odbahnění nádrží. Nejdříve jaký byl stav na počátku a pak jak postupně došlo k odbahnění nejdříve horní nádrže a následně spodní nádrže. Nejsou zde úplně poslední záběry, které ukazují i upravené břehy. To je ale ještě další etapa, která bude následovat v časném jaru 2020.

Zveřejněno 24.11.2019 v rubrice Novinky,Z našich revírů

» (0) komentářů

Obrovské úspěchy opočenských sportovních rybářů

Touto dobou nám začíná opravdové léto – tropické počasí, čas letních prázdnin, dovolených.  A pro sportovní rybáře mající v oblibě rybářské závody se „láme“ závodní sezóna. Lze říct, že je nyní ve své polovině. S rybářskými závody se za poslední léta „roztrhl pytel“.  Od března do listopadu snad není víkend, kdy by někde nějaké závody nebyly. Není v silách nikoho účastnit se všech (finanční nákladnost, čas, rodina, zaměstnání…). Rybářské závody se v mnohém od běžného rybaření značně liší. O tichých bláznech zde nemůže být řeč, rybář neloví tehdy, když je na ryby to správné počasí, ale tehdy, kdy je termín závodů. Místo k lovu si většinou rybář nevybírá podle toho, které se mu líbí, ale místo k lovu si vylosuje. Loví se vždy ryby, které se dle bodování na konkrétních závodech lovit vyplatí a způsobem, který nemusí mít rybář oblíben, ale způsobem, který je v danou chvíli efektivní. A úspěch rybáře – závodníka – je jako puzzle – je složen z obrovského množství dílků. Konkurence je veliká a na takových běžných závodech je třeba 50 – 100 rybářů (kdo někdy navštívil zdejší závody – Zámecký pohár, tak ví…).

         O to více nás těší úspěchy našich členů – rybářů z naší opočenské organizace Českého rybářského svazu. Před několika lety založený klub „Rybářské žebříčky.cz“ shromažďuje nejkompletnější databázi rybářských závodů v ČR (termíny, propozice, výsledky, fotografie a videa, diskuze) a vede rybářské žebříčky v mnoha kategoriích. Ke dni psaní tohoto příspěvku (10.6.2019) jsou opočenští rybáři v čele několika žebříčků.

         V jednotlivcích v Královéhradeckém kraji se na prvním místě již dva měsíce drží náš dlouholetý člen výboru a hospodář Zdeněk Vašíček (ml.), na místě čtvrtém pak člen naší rybářské stráže Tomáš Hladík a na sedmém místě Olda Dvořák (krajský žebříček jednotlivců je „složen“ z 847 závodníků). V týmech je náš Poseidon fishing club Opočno v celostátním žebříčku týmů na místě prvním (z 11 registrovaných týmů). V celostátním žebříčku jednotlivců (kde je 4.611 závodníků) je Zdeněk Vašíček na krásném třetím místě, Tomáš Hladík na místě čtvrtém a Olda Dvořák na místě třiadvacátém.

         Veliký úspěch opět slavili a naši nejmladší rybáři (mládež do 15-ti let) v čele se svých vedoucím Tomášem Růžičkou. Na krajském kole národní soutěže „Zlatá udice“, které se konalo v Košťálově od 30.5. do 2. 6. 2019, skončili mladí rybáři z našeho kroužku se stříbrnými medailemi na druhém místě ze všech družstev Východních Čech. A zlaté medaile jim letos opravdu unikly jen „o fous“.

         Na závěr bych chtěl všem našim úspěšným rybářům poděkovat za vynikající reprezentaci naší organizace MO ČRS z.s. Opočno a popřát, aby v čele žebříčků zůstali až do samého konce (nejen) letošní sezóny rybářských závodů.

Zveřejněno 14.6.2019 v rubrice Závodní činnost našich členů

» (0) komentářů

Starší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.