Usnesení z Výroční členské schůze

Usnesení z Výroční členské schůze ČRS, z.s., MO Opočno, konané dne 30.3.2024 v Kulturním zařízení Města Dobrušky.

 1. Výroční členská schůze schválila:
 2. Program Výroční členské schůze konané 30.3.2024
 3. Zprávy výboru MO o činnosti za rok 2023,
 4. Zprávu dozorčí komise za rok 2023,
 5. Rozpočet pro rok 2024,
 6. Plán práce pro rok 2024,

2) Výroční členská schůze odvolává:

Jozefa Gašparíka z pozice člena výboru ČRS, z.s., MO Opočno,

3) Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

 1. Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit  1300 ks kapra a 1000 ks lína,
 2. Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového, nebo jejich cenový ekvivalent,
 3. Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 25000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte, roček mníka a plůdek štiky dle dostupnosti a dle aktuální vhodnosti revíru pro vysazení, do revíru Zlatý potok 1p 15000 ks plůdků pstruha potočního.
 4. Postihovat  zvlášť opožděné odevzdání povolenky po ukončení její platnosti dle přílohy č.3 jednacího řádu ČRS. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst.2c) a §5 odst.  stanov ČRS. Vybírat od roku 2025 finanční postih ve výši 500,- Kč za pozdní vrácení povolenky (z r. 2024) při dodržení platné legislativy
 5. Při řešení přestupků proti Rybářskému řádu a souvisejícím předpisům se řídit opatřeními dle přílohy 3 jednacího řádu ČRS.
 6. Dle ustanovení jednacího řádu ČRS, článek 3, odstavec 5a) vybírat jednorázový vstupní poplatek u nově přijímaných členů ve výši 700,-kč.

5)  Výroční členská schůze ukládá svým členům:

 1. Dle jednacího řádu ČRS Čl. 3, odst. 5 uhradit do konce měsíce dubna 2024 celkový členský příspěvek

1) ve výši 880,-kč který se skládá z ceny pravidelného peněžního příspěvku tzv. členské známky v ceně 700,-kč a mimořádného členského příspěvku 180,-kč pro členy starší 18-ti let,

2) ve výši 480,-kč který se skládá z ceny pravidelného peněžního příspěvku tzv.  členské známky v ceně 300,-kč a mimořádného členského příspěvku 180,-kč pro členy ve věku 16 – 18 let.

ČRS, z.s., MO Opočno současně doporučuje svým členům, vždy hradit celkový členský příspěvek společně s povolenkou do konce února, z důvodu bezproblémové evidence a vydání povolenky. U pozdějších plateb bude čekací lhůta na vydání povolenky delší.  

 • Sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěsce naší MO v Dobrušce na prodejně firmy Adler,
 • Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní povinnosti 10 hodin, která se pro rok 2024 stanovuje ve výši 1000,-kč za brigádu pro kategorii dospělých nad 18 let a brigádní povinnost 5 hodin v kategorii 16 až 18 let ve výši 500,- kč. Pro účely výpočtu stanovení ceny za vrácení zálohy za brigádu se uvažuje hodnota jedné odpracované hodiny ve výši 100,-kč. Pokud člen brigádu v předepsaném rozsahu odpracuje, nebo odpracuje část z předepsané povinnosti, bude mu následně celá nebo odpovídající část uhrazené brigády vrácena.  Je možné ze závažných důvodů písemně požádat o prominutí brigády v daném roce do 30.4. Předpokladem prominutí je, že si člen nebude v průběhu roku pořizovat žádnou povolenku ČRS. Ustanovení vychází z §3, osta.6) stanov ČRS,
 • Uhradit ČRS, z.s., MO Opočno, zálohovou částku na brigádu v případě, že současně s uhrazením členských příspěvků si pořizuje i některou z povolenek na vody ČRS. Pokud člen v roce 2024 nebude kupovat žádnou z povolenek na vody ČRS a chce i nadále být členem ČRS, zaplatí pouze celkový členský příspěvek, tj. 880,-kč u kategorie starších 18-ti let, nebo 480,-kč v kategorii 16 až 18 let a nebude zálohovou částku na brigádu platit. Pokud má člen zaplacený celkový členský příspěvek a v průběhu roku zakoupí některou z povolenek ČRS, zaplatí společně s platbou povolenky i zálohovou částku na brigádu. V případě vystavení povolenky některou z ostatních výdejen ČRS, bude člen nejpozději po vrácení členské legitimace hospodáři vyzván k doplacení částky za brigádu.
 • Společně s vyplněnou povolenkou k lovu odevzdat i přiložený sumář úlovků. Nový typ povolenky k lovu s vyplněním sumáře nepočítá, i když článek 24 jednacího řádu vyžaduje jako podmínku pro vydání povolenky na další rok, odevzdání povolenky s vyplněným sumářem. Tímto dokumentem suplujeme informační vakuum do doby, než zatím svaz uspokojivě vyřeší tuto záležitost.
 • Na základě uděleného souhlasu k nakládání s osobními údaji neprodleně informovat výbor organizace (ideálně mailem,  případně písemnou formou na adresu organizace nebo do prodejny Adler) o případných změnách těchto osobních údajů (zejména změna trvalého pobytu, doručovací adresy, telefonního čísla, mailové adresy)

Dne 30.3.2024

Zveřejněno 9.4.2024 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Comments are closed.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.