Výroční členská schůze

Vážení kolegové rybáři ČRS, z.s., MO Opočno,

v sobotu 12.3.2016 se konala Výroční členská schůze. Zúčastnilo se jí na 200 našich kolegů naší organizace. Je Vás ovšem hodně, kteří jste se z různých důvodů nezúčastnili. Je to samozřejmě vaše rozhodnutí a nikdo Vám nemůže a ani nebude přikazovat povinnou účast. Pouze se však ochuzujete o informace, které jinde nezískáte. Abychom těm, kteří se nemohli zúčastnit z důvodů třeba pracovních, poskytli alespoň základní a důležité informace, jsou níže uvedeny dva dokumenty, které byly na jednání předneseny a schváleny. Mimo to je potřeba ještě upozornit na některé změny v rybářském řádu pro Východočeský územní svaz. Prostudujte si důkladně bližší podmínky výkonu rybářského práva v rybářském řádu na straně 10 až 12. Zde jsou úpravy pro náš územní svaz. A novinkou je také, že rybářský řád pro Východočeký územní svaz je na 2 roky! Proto ho na konci sezóny nevyhazujte, na sezónu 2017 bude k tomuto řádu dodán dotisk změn a budete ho používat i v roce 2017. Do rybářské sezóny 2016 přeji za ČRS, z.s., MO Opočno hodně pěkných rybářských zážitků.

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zpráva předsedy

Příloha 4a)
Vážené rybářky, rybáři a hosté,
Je tu další rok a my se opět scházíme v tomto kulturním zařízení. Výroční členská schůze je nejvyšší orgán místní organizace a my jsme povinni se řídit stanovami a jednacím řádem, který nám ukládá svolat toto jednání. Je tedy potřeba provést procedurální schvalování ostatně jako každý rok. Hlavně se zde ale scházíme, abychom vyhodnotili uplynulé období a informovali Vás – členy o blízké i vzdálenější budoucnosti.
Jednou ze zásadních změn v roce 2015,

byla změna názvu naší organizace. Od 8.května.2015 je oficiální název naší organizace Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace Opočno. A jak je již patrno z názvu, změna proběhla na zapsaný spolek i u územního svazu a republikového ústředí. Je to tak učiněno v závislosti na nový občanský zákoník. Jednotlivým rybářům tato změna nic nového nepřináší, pouze máte povolenku přetisknutou novým razítkem.
Výbor se na svých jednáních od minulé Výroční členské schůze konané 14.března 2015 sešel celkem 11 krát a průměrná účast byla 70%. V uplynulém období výbor pracoval v tomto složení:
Pavel Marek – předseda
Zdeněk Krafka – jednatel
Zdeněk Vašíček ml. – hospodář
Jan Vrbický – místopředseda
Aleš Pekáč – místopředseda
Roman Kováč – zástupce hospodáře
Filip Šmída – správce brigád
Vladimír Kudera – pokladník
Jozef Gašparík – správce brigád
Robert Dolejší – předseda dozorčí komise
Jiří Langer – hlavní vedoucí rybářského kroužku
Účetní agendu zajišťuje od dubna 2015 paní Petra Frýdová, externí spolupracovnice. Svých úkolů se zhostila s přehledem a účetnictví naší organizace je vedeno profesionálně.
Od měsíce října 2015 je hlavním vedoucím rybářského kroužku zvolen Tomáš Růžička. Dosavadní hlavní vedoucí rybářského kroužku Jiří Langer na svou funkci rezignoval. Důvodem byly názorové neshody se způsobem vedení kroužku. I na základě této události se ostatní vedoucí kroužku snaží o udržení vysokého standartu. Nemají to vůbec jednoduché, protože podat dnešním dětem a pubertální mládeži učivo takovým způsobem, aby to ve všech budilo patřičný zájem, není vůbec snadné. Zda se ale, že se to až na malé výjimky docela daří.
Taktéž proběhla změna na postu pokladníka. Vláďa Kudera po vzájemné dohodě odstoupil z funkce pokladníka v měsíci únoru a na jeho místo je výborem navrhován Jan Macek.
Obě tyto změny podléhají schvalování dnešního shromáždění a budou tak zaneseny do usnesení z dnešní výroční členské schůze.
Aby spolek mohl fungovat máme mimo výbor i dozorčí radu, kde kromě jeho předsedy Roberta Dolejšího pracuje Miroslav Baše st. a Stanislav Zelinka. Rybářská stráž je již mimo zmiňovaných členů výboru Zdeňka Vašíčka ml. a Jozefa Gašparíka tvořena členmi: Robert Macháň, Tomáš Hladík, Jiří Švenka, Karel Doležal a Jiří Pechar ml. Od března bude rozšířena o místopředsedu Jana Vrbického, který z kraje tohoto měsíce úspěšně složil zkoušku rybářské stráže a bude mít oprávnění kontrolovat na obou revírech, které máme ve správě. V rybářském kroužku pracuje jako hlavní vedoucí Tomáš Růžička a vedoucí Zdeněk Vašíček ml., Roman Kováč a Václav Mervart. S topením v chladnějším období pomáhá p. Václav Hvězda. Správcem klubovny a brigád na Opočně je Jiří Ćtvrtečka starší s pomocí svého syna Jiřího. Zpracování úlovkovosti má na starosti Zdeněk Vašíček starší. Všem těmto členů děkuji za jejich činnost pro spolek, bez jejich obětavosti bychom těžko něčeho dosáhli.
V roce 2015 se nám podařilo získat neinvestiční dotace od Města Opočna a obce Pohoří. Žádali jsme také o příspěvek na mimoškolní aktivity rozdělovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Východočeského územního svazu. I zde jsme uspěli. Sluší se taktéž poděkovat našim sponzorům a dárcům. Prostředky od nich plynoucí jsou primárně použity na zajištění chodu rybářského kroužku a aktivit s nimi spojenými. Jedná se hlavně o soutěž Zlatá udice a letní rybářské soustředění v Ostružně u Jičína. Našimi přispěvateli v roce 2015 byly: Firmy Nástroje CZ, ACT plus s.r.o., Ing. Hočička – Servisbal a pan Pavel Dušánek. Je také potřeba poděkovat p. Šafářové z Domu dětí a mládeže Dobruška, která nám pomáhá zajistit místní kolo Zlaté udice. Doufejme, že i tento rok budou našim aktivitám naši přispěvatelé nakloněni. Dobrou zprávou je i to, že Město Dobruška za nás uhradí náklady na pronájem za toto dnešní jednání. Všem subjektům, které nás v roce 2015 finančně podpořili touto cestou děkuji. Opravdu si vaší přízně vážíme.
Během uplynulého období od výroční členské schůze 2015, jsme řešili různé úkoly. V březnu jsme podepsali pachtovní smlouvu s majiteli mlýnské nádrže v Opočně, která nám umožní za předem stanovených podmínek lov ryb na této nádrži. Původním záměrem bylo realizovat lov ryb na této nádrži už během loňského roku. Ale vlivem sucha a technických problémů ve mlýně, nakonec z tohoto záměru sešlo. Během celého roku jsme se snažili najít rozumné řešení, jak zajistit v nádrži dostatečnou výšku vodního sloupce a současně nezpůsobovat problémy s velkým průsakem do mlýna. Zdá se, že se našlo kompromisní řešení, které sice není ideální pro ryby, ale dovolí nám do určité výše nádrž napustit.
Měsíc duben přinesl jako obvykle jarní slovy pstruhových chovných toků. Byly sloveny tok Brtva, valský potok, ještětický potok a hlinecký potok. Zkušebně jsme zkusili slovit i část staré řeky u Městce, která je sice součástí lovného revíru zlatý potok 1, nicméně její charakter spíše odpovídá chovnému toku a část ohnišťanského potoka, což je v podstatě náhon z Českého Meziříčí směrem na bažantnici Mochov. Na pstruhových chovných tocích jsme slovili očekávané množství násady, ale na tocích v okolí Českého Meziříčí kontrolní odlov nic v podstatě nezjistil.
V měsíci květnu jsme řešili i určité nedostatky v činnosti našeho hospodáře Zdeňka Vašíčka mladšího. Vytýkáno mu bylo především pozdní dodání slíbených povolenek některým našim členům a nedostatky ve vedení rybářských stráží. Hospodář uznal své nedostatky a přislíbil zlepšení stavu. Na základě této zkušenosti bylo rozhodnuto pro sezónu 2016 provádět přípravu vydávání povolenek šestičlennou pracovní skupinou, složenou z členů výboru, vždy ve vhodném termínu před vydáváním povolenek. Mohu konstatovat, že tento způsob přinesl uklidnění tohoto stavu i díky možnosti tuto přípravu provést v prostorách obecního úřadu v Pohoří. Obci za tuto laskavost děkujeme.
V jarních měsících došlo jako obvykle k zarybnění našich revírů rybami dle státního osazovacího plánu. Ryby na pstruhovou vodu byly vysazeny z dodávky od rybářství Kollowrat a v druhé dávce ze pstruží líhně v Hynčicích u Broumova. Ostatní lovné druhy jako obvykle od rybářství Kollowrat.
Klimatické změny, ačkoli by to málokdo očekával, zasáhly v roce 2015 poměrně citelně i střed Evropy. Nikdo z nás by v květnu nevěřil, že v srpnu nepoteče korytem Zlatého potoka v Dobrušce žádná voda. Realita byla ovšem taková, že voda opravdu netekla. V důsledku této, pro nás rybáře, přírodní katastrofy, došlo k několika masivním úhynům v Dobrušce. Na povodí námi obhospodařovaných revírů nastalo několik úhynů.
Vše začalo 7.července, kde v úseku od učiliště v Dobrušce po lávku u základní školy v Pulicích uhynuli pstruzi a několik lipanů. To co zde přežilo, bylo vytráveno při dalším úhynu dne 19. července. Škoda na populaci je o to horší, že zde uhynuli ryby v generační velikosti, které se zde i vytírali, což bylo evidentní na uhynulých ročcích. Příčinou byl malý průtok v korytě toku, k tomu vydatnější letní deštík a vypláchnutá kanalizace, která nestačila pobrat náhlý příval a přes přepadovou přihrádku na toku Brtvy u učiliště nám do zlatého potoka přitekl chemický koktejl, který ryby usmrtil. Ve stejný den byl zaznamenán i úhyn pod ČOV Dobruška až zhruba po bývalý jez na Opařišti. Zde hlavně uhynuli tloušti a bílá drobná ryba. Úhyn se nevyhnul ani toku Zlatého potoka v Opočně. Dne 8. července jsme zaznamenali úhyn v lokalitě „na panelech“ směrem po proudu. Zde uhynulo několik kaprů, štika a bílá ryba. Příčina byla pravděpodobně stejná jako v Dobrušce. I zde je v Lišťovině v zákrutu toku pod lávkou vyústění přepadové přehrázky z kanalizace. Další úhyn následoval na rybníku Svinné Dvory dne 27.července. Že rybník není zcela vhodný pro ryby to víme. Pokud není ale extrémní počasí, tak je to pěkná voda, ale nastanou-li takové klimatické podmínky, jako nastaly v červnu, ryby neměli šanci přežít. V důsledku nedostatku kyslíku uhynuli kapři a všechna bílá ryba, které tam byly tisíce kusů. Z kraje srpna byla situace už tak neúnosná, že v toku Zlatého potoka přes Dobrušku, nad mostem u Stuhy barevny, netekla žádná voda. Zde došlo 11. srpna i přes pokusy o vylovení, k úhynu pstruha potočního z důvodu nedostatku čerstvé chladné vody bohaté na kyslík. No a celé, pro nás rybáře doslova katastrofické léto, bylo završeno technologickou havárií 1. září na ČOV Dobruška, kdy celou noc vytékaly splašky přímo do koryta Zlatého potoka. V důsledku toho došlo k úhynu všeho živého, co se bylo schopno přes léto ještě zachránit. Vytráven byl tok až na louky pod Opařiště. Podstatné ale bylo, že tuto otravu začala řešit Česká inspekce životního prostředí. To je na celé té smutné záležitosti alespoň jedna pozitivní věc. Ne že by mě těšilo, že provozovatel ČOV dostal vysokou pokutu za to, co se stalo. Co mě dává víru do budoucna, že se situace na toku Zlatého potoka pod Dobruškou zlepší, je nutnost vybudovat dostatečná opatření, která mají zabránit, aby se již havárie v podobném rozsahu nevyskytovaly. Pro nás tedy svítá určitá naděje na zlepšení stavu toku pod Dobruškou. Ovšem stav na přepadových přehrázkách přímo v Dobrušce to jen tak nezlepší.
To že kanalizace Města Dobrušky není schopna pobrat náhlý příval vody a pomocí takzvaných přepadových přehrázek dochází k přetečení přímo do koryta Zlatého potoka je bohužel častý jev hlavně v Pulicích. Tyto přehrázky mají praktický význam. Zamezují vytékání splašků z kanálů na ulici nebo do domů právě v případě náhlých přívalů v nižší nadmořské výšce v obci. Tento problém je dlouhodobý a zvláště v létě, když delší dobu neprší a pak přijde bouřka, změní tok Zlatého potoka v šedavou stoku. To mohou všem potvrdit kolegové rybáři a i místní občané, kteří bydlí v blízkosti toku v Pulicích. Je to určitě velký problém, který bude obtížné vyřešit.
Jaký je tedy účet za škody na populaci v revírech? Dle našich počtů uhynulo :
14kg generačních pstruhů potočních
32kg 2 až 3 letých pstruhů potočních
1 kg lipanů
190kg bílé ryby – jelec tloušť, plotice, perlín, hrouzek, mřenka a další druhy
35kg kaprů
8kg úhoře říčního
Především funkcionáři odpracovali na likvidaci havárií více jak 70 hodin a byly nutné i další režijní náklady.
Celkem jsme vyčíslili škodu na uhynulých rybách a s tím spojené režijní náklady na 73230,-kč. Není bez zajímavosti, že došlo k úhynu i stovek kriticky ohrožených mihulí potočních při havárii 1.9. pod ČOV Dobruška a v úseku u Stuhy uhynulo i poměrně velké množství vranky obecné, taktéž chráněné rybky.
Suchem byly postiženy i všechny naše chovné pstruhové potoky. Jedinou výjimkou je snad jen ještětický potok, který je v podstatě náhonem spojující Zlatý potok s Bělou. Na ostatních chovných potocích budou provedeny kontrolní odlovy bateriovým agregátem, za účelem zjištění rozsahu dopadu suchého období a teprve potom rozhodneme, jestli vůbec dojde ke slovu. Vysazení plůdku pstruha bude provedeno do všech obhospodařovaných chovných potoků zhruba v první polovině měsíce dubna.
V podzimních měsících byla naše pozornost směřována k zajištění podmínek pro bezproblémové vydávání povolenek v roce 2016. Bylo nutné upgrade evidenčního programu Rybář profi. V této souvislosti schválil výbor zakoupení nového notebooku, protože ten stávající je na hranici své životnosti a my si nemůžeme dovolit, aby jsme v době plného vydávání povolenek řešili problémy s nefunkčním počítačem. Inovovaný evidenční program ale přinesl několik novinek, kde ta nejzásadnější je, že nemůžeme vydat povolenku, pokud nebude zapsán platný státní rybářský lístek na kartě člena. Neřešme, jestli státní rybářský lístek je nebo není nutný, zatím ho nikdo nezrušil a nutný tedy je. Proto jsem těm členům, u kterých byl zjištěn nedostatek v datech rybářského lístku, zaslal malý formulář, se žádostí o dodání těchto dat, nejlépe při odevzdání povolenky. Pokud jste tak ještě někdo z Vás neučinil a tací zde ještě jsou, data zašlete na email naší organizace.
Na začátku roku 2016 výbor schválil i nové členy, kteří si podali přihlášku do naší organizace. Proti roku 2016 je zde určitý nárůst.
Rok 2016 nám doufám přinese poněkud příznivější podmínky pro naši činnost. Na přelomu měsíců února a března roku 2015 teklo v korytě Zlatého potoka asi tak 5 krát méně vody, než je jí tam dnes. Doufejme, že je to dobrá zpráva pro měsíce příští a hlavně letní. Víme, jak to vloni dopadlo. Za výbor mohu přislíbit, že se i nadále budeme snažit o zajištění chodu organizace, i když to není mnohdy jednoduché. Je před námi plno úkolů, které musíme řešit. Jedná se například o mlýnskou nádrž nebo snaha o zajištění dobrých podmínek na toku pod ČOV Dobruška. Musíme však nalézt pochopení a ochotu k řešení našich problémů hlavně u našich partnerů. Pak můžeme mluvit o spolupráci. Snad se nám to podaří.
Děkuji za pozornost.

Pavel Marek, předseda

Usnesení VČS 2016

Příloha 11

Usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 12.3.2016 v Kulturním zařízení města Dobrušky.

1) Výroční členská schůze schválila:
a) Zprávu výboru MO o činnosti za rok 2015,
b) Zprávu dozorčí komise za rok 2015,
c) Rozpočet pro rok 2016,
d) Plán práce pro rok 2016,
e) Do funkce hlavního vedoucího rybářského kroužku pana Tomáše Růžičku,
f) Do funkce pokladníka a člena výboru pana Jana Macka.

2) Výroční členská schůze odvolala:
a) z funkce člena výboru a hlavního vedoucího rybářského kroužku pana Jiřího Langera,
b) z funkce člena výboru a pokladníka pana Vladimíra Kuderu.

3) Výroční členská schůze ukládá výboru MO:
a) Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit 1300 ks kapra a 1000 ks lína,
b) Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového, nebo jejich cenový ekvivalent,
c) Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 20000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte a do chovných potoků 20000 ks plůdků pstruha potočního, nebo jeho cenový ekvivalent,
d) Vysadit na část revíru Zlatý potok 1p a Zlatý potok 1 vhodné druhy ryb, které by obnovili zdecimovanou populaci po otravě z roku 2015.
e) Postihovat zvlášť opožděné odevzdání povolenky po ukončení její platnosti ve lhůtě delší jak 15 dnů, sankcí odpracováním 10 brigádnických hodin nad rámec povinností. Neodevzdání povolenky a členské legitimace postihovat taktéž odpracováním 10 brigádnických hodin nad rámec povinností. U povolenek celosvazových a republikových tyto pracovní sankce zdvojnásobit, to je na 20 hodin nad rámec povinností. Na základě pozdního odevzdání povolenky za minulé kalendářní období vydat novou povolenku s minimálně 3-měsíčním odkladem. Lhůta se bude počítat od data převodu příslušné platby za novou povolenku na účet MOČRS Opočno. Návrh vychází z ustanovení §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

4) Výroční členská schůze ukládá svým členům:
a) Dle jednacího řádu ČRS Čl. 3, odst. 4c) uhradit do konce měsíce dubna 2017 celkový členský příspěvek 580,- korun. ČRS, z.s., MO Opočno současně doporučuje svým členům, uhradit celkový členský příspěvek do konce února, z důvodu bezproblémové evidence a vydání povolenky. U pozdějších plateb bude čekací lhůta na vydání povolenky delší.
b) Sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěsce naší MO v Dobrušce na prodejně firmy Adler,
c) Trvat na členské povinnosti vybírat 30,- kč na zarybnění z vlastních prostředků a 150,-kč provozní příspěvek a to zapracovat do informačního dopisu našim členům pro rok 2017,
d) Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní povinnosti 10 hodin, která se pro rok 2016 stanovuje ve výši 800,-kč za brigádu pro kategorii dospělých nad 18 let a brigádní povinnost 5 hodin v kategorii 16 až 18 let ve výši 400,- kč. Pro účely výpočtu stanovení ceny za vrácení zálohy za brigádu se uvažuje hodnota jedné odpracované hodiny ve výši 80,-kč. Pokud člen brigádu v předepsaném rozsahu odpracuje, nebo odpracuje část z předepsané povinnosti, bude mu následně celá nebo odpovídající část uhrazené brigády vrácena. Je možné ze závažných důvodů písemně požádat o prominutí brigády v daném roce do 30.4. Předpokladem prominutí je, že si člen nebude v průběhu roku pořizovat žádnou povolenku. Ustanovení vychází z čl. 3 odst.4) a) jednacího řádu ČRS,
e) Uhradit MOČRS Opočno, zálohovou částku na brigádu do 30.4.2016 v případě, že současně s uhrazením členských příspěvků si pořizuje i některou z povolenek na vody ČRS. Pokud člen v roce 2016 nebude kupovat žádnou z povolenek na vody ČRS a chce i nadále být členem ČRS, zaplatí pouze celkový členský příspěvek, tj. 580,-kč u kategorie starších 18-ti let, nebo 380,-kč v kategorii 16 až 18 let a nebude zálohovou částku na brigádu platit. Pokud má člen zaplacený celkový členský příspěvek a v průběhu roku zakoupí některou z povolenek ČRS, zaplatí společně s platbou povolenky i zálohovou částku na brigádu. V případě vystavení povolenky některou z ostatních výdejen MOČRS, bude člen nejpozději po vrácení členské legitimace hospodáři vyzván k doplacení částky za brigádu.

Dne 12.3.2016

Zveřejněno 17.3.2016 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.