Zpráva předsedy MOČRS Opočno k výroční členské schůzi

Zpráva předsedy MOČRS Opočno k výroční členské schúzi konané dne 5.3.2011 v sále Kulturního domu v Dobrušce

Vážené rybářky, vážení rybáři, vážení hosté,

Setkáváme se zde dnes znovu po roce, abychom zhodnotili minulé období a učinili kroky příslušející nejvyššímu orgánu a to členské schůzi. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil ve zprávě za uplynulé období s činností  výboru místní organizace českého rybářského svazu Opočno.

Výbor MOČRS Opočno pracoval v tomto období v 17 –ti členném složení. Scházeli jsme se skoro vždy první pondělí v měsící v naší klubovně v Lišťovině a v případě potřeby jsme důležité záležitosti řešili operativně i mimo pravidelná jednání. Účast byla vždy v takové výši,  že výbor byl usnášeníschopný. Již od prvních chvil bylo jasné, že rok 2010 bude náročný ve všech činnostech. Bylo potřeba zrealizovat a  odzkoušet  mnohé činnosti, které v uplynulém období byly v útlumu a ze vzniklých nedostatků se poučit a zjednat nápravu. Ne vše se podařilo dle očekávání, ale lze dnes konstatovat, že ve věcech podstatných nastal pozitivní posun.

Nejdůležitějším úkolem bylo vytvoření a zdokonalení způsobu evidence a vydávání povolenek. Ve výdejním období pro rok 2010 jsme byli nuceni změnit systém výdeje povolenek formou určených termínů pro výdej povolenek. Tento způsob jsme aplikovali i ve výdejním období pro rok 2011. Bylo určeno 6 výdejních termínů, tentokrát i v týdnu a ne jen o sobotách. Ve srovnání s obdobím 2010 probíhá výdej povolenek plynuleji  a rychleji a musím Vás všechny pochválit, že k tomuto stavu jste přispěli i vy svou disciplinovaností při platbách. Jsem rád , že se způsob plateb pomocí evidenčních čísel a kódů plateb podařilo zrealizovat. Občas se sice přihodí nějaký problém s platbou, ale ve srovnání s minulým obdobím je jich minimum.

Souběžně se způsobem  plateb bylo třeba vést tuto účetní evidenci na počítači. Jednak je to v dnešním počtu 510 evidovaných dospělých členů nutnost  a současně nám tento způsob umožňuje znát stav financí na účtu a pokladně v měsíčních aktualizacích. Byl proto vytvořen jednoduchý evidenční program, kde se nám sbíhají údaje z účtu a z pokladny a ty jsou poté vyhodnoceny v měsíčních uzávěrkách. Program nám umožňuje kontrolovat pohyb financí v jednotlivých položkách rozpočtu. K tomuto stavu rozhodně přispěl i systém výpisů pomocí funkce internetbanking, který jsme z tohoto důvodu aktivovali.  Dnes máme tedy vyřešen jeden z problémů, který nás svazoval v rozhodování s nakládáním financemi.

         Evidenci členů vedeme v programu Rybář profi. Zde má každý náš člen svoji kartu s evidenčními údaji. Tento rok bude tento způsob  evidence použit i na kroužek mládeže.

V roce 2010 probíhala brigádnická činnost  hlavně na našich chovných potocích – Hlineckém , Osečnickém, Ještětickém a na Brtvě. Brigády byly uskutečněny formou slovů , jízkování a vysazování plůdku. Kvalitě slovené násady by určitě prospěl 2-letý cyklus v zarybňování, ale ten je možný pouze za předpokladu získání dalších odchovných potoků v horní části Zlatého potoka. O stavu této záležitosti pohovořím v další části zprávy. Mimo těchto slovů byl realizován odlov tlouště na Zlatém potoce v Pulicích, slov nádrže v parku, slov Zlatého potoka v parku, jízkování  v Liš´tovině a pod ČOV Dobruška. Z ostatních aktivit je třeba jmenovat zorganizování rybářských závodů  Zámecký pohár a Zlatá udice , pokácení topolů za klubovnou, práce na klubovně a další aktivity. Je třeba zmínit i skutečnost, že slovy jsme mohli provést díky proškoleným novým lovčím.  K těm z loňského roku přibyli v tomto roce další 4 lovčí. V současnosti tedy máme 14 členů s platným oprávněním pro lov elektrickým agregátem. Někteří z nich  i další členové se stali řidiči našeho terénního auta , nezbytného pro vykonání slovů. Lze tedy konstatovat, že slovy pstruhových potoků máme profesně zajištěny pro vykonání jarních slovů.

Znovu musím poukázat na nespolehlivost některých našich členů. Jestliže se rozhodnete brigádu nevykonat, je ji potřeba co nejdříve zaplatit. Ten kdo ji do konce února nezaplatí, dostane se automaticky do databáze pracovně povinných členů. Poté je zván na brigádu a pokud se 2 – krát nedostaví, je jeho brigáda považována za nesplněnou a vystavuje se tedy možnému postihu z toho vyplývajícího. To je ten legislativní pohled. Horší ale je, že  brigádnický správce, který brigádu organizuje, počítá s tím, že se člen dostaví a má pro něho připravenou práci. Je to pak dosti náročné organizovat brigády, když se dostaví třeba jen 3 členi z 10 pozvaných. Dotyčný člen pak doplácí brigádu třeba až následující rok v lednu nebo únoru.  V jiném případě přinese jakousi omluvenku od doktora, že nemůže brigádu vykonat. To je mylná představa, práce máme různě náročné a pro každého se vhodná práce najde.  Pro tento účel máme vytvořen dotazník, který si musí člen ve vlastním zájmu nechat vyplnit u svého ošetřujícího lékaře. Vyhýbání se plnění brigád  nelze tolerovat a proto budu v usnesení dnešního jednání navrhovat pracovní postih těchto členů, který může vyústit dle stanov ČRS až k vyloučení člena z ČRS.

Jednou z velkých akcí bylo pořádání kulturně společenské akce festival rybářství, konaný 3.7.2010 v Semechnicích. I přes kvalitní zajištění celé akce, nebyl naplněn účel celé akce a ta skončila se ztrátou. Zarážející je hlavně skutečnost, že v řadách návštěvníků by na sečtení členů MOČRS Opočno stačily 2 ruce. Z tohoto pohledu jde o zklamání. Kdo však přišel a zúčastnil se např. tomboly, kde bylo 300 cen v hodnotě 100000,- určitě nebyl zklamán. Z výše popsaných důvodů nebude tato akce v dohledné době opakována.

Prioritou číslo 1 je pro nejbližší období  pronajmout či získat do svazového vlastnictví  nové vodní plochy na našem povodí, ať pro hospodářskou, tak i sportovní činnost. Tato aktivita začala už koncem roku 2009, nedlouho po mém nástupu do funkce. Ke snaze o získání nějaké vodní plochy můžete svými podněty přispět i vy.

U klubovny v Lišťovině je nevyužívaná sádková nádrž. Rozhodli jsme se tuto nádrž zrekultivovat a zprovoznit ji pro chov ryb, například pstruha duhového.  Způsob chovu v podobných nádržích  praktikují i v jiných organizacích. Oprava této nádrže sice bude vyžadovat investici, ale vzhledem ke skutečnosti, že jsme schopni s naší členskou základnou podstatnou část prací řešit, nejeví se tento úkol zas až tak finančně náročný. Tento rok pokusně vysadíme na Starou řeku plůdek štiky. Stará řeka je sice součástí revíru , ale její povaha úzké zarostlé strouhy neumožňuje sportovní rybolov. Ovšem pro chovné účely se jeví jako příhodná. Plánujeme proto od příští sezony, tuto část revíru označit za chovnou . Z těchto nových chovných zařízení můžeme získat prostředky  z proplacené násady do revíru , kterou sami odchováme.

V roce 2010 jsme se pokusili získat lovný elektrický agregát a přepravní bednu na ryby z dotačního programu rybářství, který vypisuje státní zemědělský intervenční fond. V dotačním řízení jsme neuspěli. Hlavním důvodem byl malý  přínos aquakultuře , což zjednodušeně znamená, že naše zisky z chovu ryb jsou nižší, než nejnižší hranice bodového ohodnocení kritéria dotace. Zásadní zkušeností z toho vyplývající je, že pokud nebude náš takzvaný přínos aquakultuře vyšší než 25% rozpočtu naší organizace, nemá cenu o přidělení dotace ani uvažovat. Z tohoto pohledu je to velké zklamání. Bez chovných vodních ploch, na kterých bychom byli schopni odchovat každým rokem  násadu v rozsahu státního osazovacího plánu a tu pak vykázat v hospodaření naší organizace nemáme šanci na dotaci dosáhnout.  Opět je to tedy záležitost pouze velkých organizací a svým způsobem podraz na ty menší organizace, které sice mají chuť a odhodlání,  ale nemají takové možnosti vykazovat zisky z chovu. Pokusili jsme se i o získání dotace na zafinancování  sádkové nádrže u klubovny v Lišťovině z MAS Pohoda. Zde jsme ale narazili na účel dotace, který byl v rozporu s pravidly přidělování dotací z těchto fondů. Pokud bychom chtěli renovovat střechu, nebo přistavovat budovu, nebyl by to asi problém.

Na město Dobrušku,  město Opočno a obec Pohoří  byly v loňském roce směřovány žádosti o přidělení dotace na činnost rybářského kroužku.  Město Opočno a obec Pohoří nám poskytlo příspěvek,  za co jim touto cestou děkuji. I v letošním roce jsme zažádali o přidělení dotací na město Opočno a Dobrušku. Rok od roku je ale získávání dotací komplikovanější a jsou i zpravidla nižší. Uvidíme jak obě města zareagují. Snažíme se i o získání sponzora , který by zafinancoval nové vybavení naší organizace. Pokusíme se i o získání dotace na činnost rybářského kroužku, které vypisuje ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy, pokud bude vypsána. Je nutné v dnešní době využívat každý zdroj, který by nám přinesl finance do organizace.

Přes všechny tyto problémy z výše popsaných činností  jsme získali jistý profit. Za velmi důležité považuji obnovení dekretů na oba naše revíry. Tyto dekrety jsme museli obnovit z důvodu předložení platných podkladů pro dotační řízení. Do té doby byla čísla jednací na nich uvedená z roku 1985 a navíc byla přeškrtlá s tím , že pod tímto číslem byl odkaz na jiné číslo jednací z roku 1987. Dekret na revír z tohoto roku byl , dle zjištěných informací,  vydán jako hromadný a dnes je asi už nedostupný. Na základě naší žádosti se tohoto problému ujal územní technik východočeského územního svazu, pan Pohl, který po jisté době zařídil na odboru životního prostředí královéhradeckého kraje u ing. Solničky dekrety nové. Tím jsme zlegalizovali naše pověřovací listiny k užívání revíru. Aby mohl být dekret vydán, muselo se na něm něco změnit. Změnil se tedy státní osazovací plán, který dnes říká, že máme vysadit do Zlatého potoka 1p 2000 ks pstruha potočního a nově 1000 ks pstruha duhového. Snaha o dotaci nás donutila získat i jiné dokumenty, jako například výpisy ze statistického úřadu z katastru nemovitostí a jiné.    

Vážení rybáři a rybářky. V roce 2011 očekávám větší přínos do zkvalitnění našich revírů. Mělo by se tak dít jednak uzavřením dohody o užívání vodních nádrží v parku s Ústavem památkové péče Jaroměř. Očekávám i vybudování jízků a tůní na zlatém potoce a tím i nová místa pro rybolov. I nově vysazení štičího plůdku do dosud nevyužívaných vodních toků, by nám mělo pomoci s osazením revíru. Zkušebně osadíme i nádrže v obci Mokré a z výsledků poté určíme další způsob obsádky. Vybudování sádkové nádrže a nákup lovného agregátu pro slov na pstruhových chovných tocích nám taktéž pomůže zvýšit úroveň naší práce. A bude i mnoho jiných cílů, spojených s naší hospodářskou činností.  K tomu všemu bude potřeba Vaše pomoc. Budu rád , když naše spolupráce bude plodná. Děkuji Vám za pozornost.

 

Pavel Marek, předseda MOČRS Opočno

Zveřejněno 17.3.2011 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu