Zpráva předsedy MOČRS Opočno za rok 2012/2013

Zpráva předsedy MOČRS Opočno za rok 2012/2013

Vážené rybářky a rybáři,

Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili uplynulé období a určili směr, jakým se bude ubírat naše organizace v období následujícím. Hned na začátku mé zprávy musím konstatovat, že i v roce 2012 byl považován Český rybářský svaz  za jednu z mála masových organizací v našem státě, která dokáže přicházet s náměty, které by měly  přispět k rozvoji naší společnosti. V našem případě se jedná především o aquakulturu. V prosinci 2012 proběhl v Praze 14. republikový sněm, který bilancoval uplynulé dvouleté období. Tři základní priority svazu se podařilo udržet či naplnit.  Znamená to zachovat jednotu svazu, udržet systém územního a celosvazového rybolovu a udržet podmínky pro výkon rybářského práva a činnost ČRS.

Ne vždy byl ČRS vyslyšen tak, jak bychom si představovali. Velké naděje byly upírány k mezinárodní konferenci o řešení stavu kormoránů. Po provedení některých kroků v naší legislativě však došlo pouze ke zhoršení celé situace. Ta spočívá v tom, že kormorán byl vyjmut ze seznamu chráněných živočichů. Nestal se však lovnou zvěří. Současný stav je takový, že kompenzace za způsobené škody kormoránem, které proplácel stát, když byl kormorán chráněn, už nikdo neproplatí. Kormorán není chráněný. Na druhé straně myslivecké spolky nechtějí platit škody způsobené kormorány v případě, kdy by byl kormorán lovnou zvěří a myslivecký spolek by je měl v honitbě. Ze současné situace tedy profituje pouze stát, který ušetří na kompenzačních platbách za škody na rybách. Kdo a jak nahradí škody na původních druzích ryb , které nepodléhají rybářskému hospodaření? Můžeme se jen zamýšlet, kam až tato situace může dojít.

Než mohl proběhnout celorepublikový sněm, byly svolány ve všech územních svazech územní konference. V listopadu 2012 jsem se společně s hospodářem Zdeňkem Vašíčkem  zúčastnil konference Východočekého územního svazu. I když z jeho závěrů vyplývá, že se např. podařilo se všemi vlastníky revírů dohodnout na nájemních smlouvách a tudíž není ohrožena rozloha a početnost revírů Východočeského územního svazu pro nejbližší budoucnost, některé skutečnosti nezní z dlouhodobého pohledu příznivě. Jedná se především o hrozbu uvalení DPH na povolenky k rybolovu, což by znamenalo její zdražení o schválenou procentuelní výši. V případě mimopstruhové východočeské územní povolenky by se jednalo o cenový nárůst zhruba 200,-kč. Stálým problémem je i chov pstruha obecného na chovných potocích, který je ze strany svazu jistě nedoceněný. Otázka návratnosti při chovu pstruha obecného ve vztahu k výtěžnosti ponechaných mírových ryb je minimální. Je to problém snad všech organizací, zabývajících se chovem pstruha obecného. I naše organizace na tom není nejlépe. Stále však může být ještě hůř, což potvrzují informace od hospodářů z CHKO Broumovsko, kde nebojují jen s nižším stavem vody v chovných potocích a s občasnými otravami. Zde je největší hrozbou vydra říční, která je zde hojně zastoupena a doslova likviduje celé chovné potoky. Chovy ostatních ryb zase ohrožuje možné zvýšení DPH na krmných směsích. I zde by se cena projevila do hospodaření územního svazu. V diskuzi poté bylo probíráno několik témat, z nichž nejzajímavější byla zpráva o rybářské stráži na ÚN Rozkoš, ke které se vyjádří ve své zprávě hospodář Vašíček. V závěru územní konference bylo z úst předsedy územního svazu Heřmana konstatováno, že problémy sice jsou, ale i tak je svaz stále funkční životaschopnou organizací a že by nebylo vhodné zavdávat příčiny k rozštěpení či omezení jeho působnosti. Doba je složitá a určitě nelze očekávat, že za nás někdo něco vyřeší. Je proto potřeba , abychom sami hledali možnosti, jak svaz a potažmo jednotlivé organizace sami pozvednout.

Výbor MOČRS Opočno pracoval v roce 2012 v 15-ti členném složení:

Pavel Marek – předseda

Zdeněk Vašíček – hospodář

Roman Kováč –zástupce hospodáře

Zdeněk Krafka – jednatel

Tomáš Holanec – místopředseda

Iva Václavíková – účetní

Vladimír Kudera – pokladník

Radek Horák, Milan Novotný, Filip Šmída, Miroslav Žid, Jozef Gašparík – správci brigádnických úseků

Robert Dolejší – předseda dozorčí komise

Karel Doležal – předseda rybářské stráže

Malátek Jiří – čistotář vody

V dubnu 2012 požádala paní Iva Václavíková z rodinných důvodů o uvolnění z funkce. Její činnost jsem dočasně přebral do doby, než bude zajištěn nový účetní.  Od května 2012 pracoval tedy výbor v 14 – ti členném složení. V červnu proběhla změna na postu vedoucího rybářské stráže, kdy Karla Doležala nahradil Tomáš Hladík. Na únorové schůzi letošního roku požádal o uvolnění z funkce z rodinných důvodů Miroslav Žid. Do konce února nezaplatil členské příspěvky Jiří Malátek, čímž pozbývá platnost jeho členství ve výboru MOČRS Opočno. Všem jmenovaným děkujeme a za jejich činnost obdrží menší odměnu.

Součástí změn bylo i jmenování Jiřího Čtvrtečky a Stanislava Zelinky do funkce vedoucích brigádnické skupiny Opočno. Brigádnickou skupinu Hory 1, což je správa Hlineckého potoka, bude společně s Milanem Novotným zasjišťovat Milan Toráč.

Výbor MOČRS Opočno se sešel v roce 2012 ke svým jednáním dvanáctkrát. Účast členů výboru byla celkově 60%. V prvních měsících roku 2013 se však docházka členů na výborové schůze podstatně zhoršila. Výbor musel využít ustanovení stanov o možnosti hlasování ve výboru prostřednictvím emailu nebo telefonu, aby byl schopen se usnášet. Za první tři výborové schůze v roce 2013  je účast 47%. Doufejme, že se tento stav zlepší a jednání výboru budou akceschopnější.

V roce 2012 nám bylo umožněno uskutečnit některé akce  z neinvestičních dotací, reklamy a finančních darů,  které bychom za normálních okolností nebyli schopni finančně pokrýt. Především to bylo 4 – denní soustředění rybářské mládeže na Stříbrném rybníku v Hradci Králové, podstatně byl zmodernizován a opraven terénní vůz Opel, byla započata rekonstrukce malé nádrže u klubovny, zakoupili jsme elektrocentrálu k lovnému agregátu,  proudové čerpadlo a v letošním roce byl z těchto peněz pořízen lovný agregát BMA plus. Všechny tyto zařízení by měly podstatným způsobem zkvalitnit naši práci.

Hlavní činnosti naší organizace se samozřejmě dějí okolo vody. Každoročně probíhá celoroční brigádnická činnost. Za poslední roky lze ale sledovat upadající morálku snad ve všech pracovních činnostech. V této souvislosti navrhuji v závěrečném usnesení přijmout zásadní změnu v organizování brigádnické činnosti, která bude platit v roce 2014. Doposud jsme brigádníky na jednotlivé akce zvali a účast byla nejistá. Dovedu pochopit neúčast z důvodu pracovní zaneprázdněnosti, anebo když se to prostě nehodí z rodinných důvodů. Nemohu však omluvit jednání, kdy dotyčný není schopen poslat omluvenku, nebo se ani nesnaží domluvit na náhradním termínu vykonání brigády. Inovovaný systém počítá s tím, že si nejdříve brigádně povinný člen brigádu zaplatí k termínu 28.2. a po jejím odpracování, nebo odpracování její části ji dostane vyplacenu zpět. Tímto způsobem se jednak odstraní organizační problémy při výkonu brigády a nastaví se spravedlivější ohodnocení brigád. V této souvislosti v závěrečném usnesení navrhuji zvýšení počtu brigádnických hodin na 10 a cenu brigády navrhuji na částku 800,-kč pro dospělého člena a 400,-kč pro člena v kategorii 16 – 18 let. Je možné písemně zažádat do 28.2. o prominutí brigády ze závažných důvodů. Předpokladem ale je, že si dotyčný člen nebude pořizovat žádnou povolenku. Členové ve věku 60 let a starší brigády platit nemusí.  Jednotliví brigádně povinní členové si budou moci jednak předem domlouvat brigádu anebo je i budeme vyzývat, hlavně ty, o kterých víme , že naši výzvu neodmítnou a pomohou s brigádou, když potřebujeme. Pravděpodobně se i stane, že některým členům bude odepřena možnost brigádu vykonat, právě z důvodu jejich nespolehlivosti, nebo jejich nekvalitní práce v letech minulých. Celé toto opatření je reakcí na stav, který nastal v brigádnické činnosti a my ho již nemůžeme nechat bez povšimnutí.

V roce letošním ještě  k této změně, pokud ji odhlasujeme, nedojde a proto budeme pokračovat v organizaci brigád jako v letech minulých. Z hlavních úkolů co nás čekají, mimo běžné činnosti spojené s hospodařením naší organizace, je dokončení opravy nádrže u klubovny v Lišťovině. Tato nádrž bude fungovat jednak jako tréninkový prostor pro rybářský kroužek a také jako sádková nádrž v případě potřeby uskladnění ryb z výlovu. Je na ní ještě potřeba osadit vypouštěcí zařízení a vyložit dno PVC plachtou. Celá nádrž je povolena odborem ŽP v Dobrušce, který na její provoz vydal tzv. závazné stanovisko, upravující její používání.  Nádrž na Svinných Dvorech u Brocné, kterou jsme si vloni pronajali,  bude v tomto roce využita jako chovná voda pro nasazení bílé ryby a lína a pro rok příští uvidíme, jak úživná tato poměrně dosti zabahněná nádrž bude. Je zde ještě potřeba utěsnit horní stranu bezpečnostního přelivu před průsakem a potom bude nádrž schopna akumulovat dostatečné množství vody pro život ryb i v sušších obdobích. Podle hospodářského výsledků zvolíme jak nejlépe tuto nádrž využít. Podobně je na tom i zkušební slov jednoleté štiky, která byla vysazena na spodní část Staré řeky a Ohnišťanský potok. Tento tok  zpravuje Povodí Labe a umožnili nám za předpokladu částečné údržby břehových porostů chov ryb. Vysazení štiky na horní část Staré řeky a její slov na jaře 2012, se nám neosvědčil z důvodu poměrně velkého zabahnění a znečištění tohoto úseku. Uvidíme tedy příští týden, nakolik je tato aktivita efektivní.

I tento rok se naše organizace zapojí do soutěže mladých rybářů Zlatá udice 2013. Máme už vybudované jisté renomé v této soutěži a je v úvaze pořádat v roce 2014 krajské kolo právě v Opočně. Jak jednání dopadnou se necháme překvapit. Také již pravidelná soutěž o Zámecký pohár proběhne v červnovém termínu. Je vcelku potěšitelné, že poslední roky se objevuje stále více našich členů v závodním poli. Uvažujeme o modernizaci vybavení klubovny a jejím rychlejším vytopením v zimním období. K tomu by nám měla pomoci dotace z MAS Pohoda, kterou se pokusíme získat. I nadále trvá snaha o znovuobnovení rybolovu na tzv. Kahlerově nádrži. Záleží na vlastnících pozemků pod nádrží, jak se rozhodnou. Nabídku od nás dostali. Krom již zmíněných aktivit budou probíhat i věci běžné, jako jsou výlovy chovných potoků a údržba majetku. Práce bude určitě pro všechny prácechtivé dost.

Závěrem mého vystoupení bych chtěl konstatovat, že došlo ke zlepšení rybářské disciplíny. Alespoň to na nás tak působí, protože za celý rok 2012 byly zadrženy pouze 2 povolenky. Na první pohled to tedy vypadá, že členská základna je disciplinovanější. Doufejme. Otázkou zůstává, jak se chování členské základny odrazí ve stále se zvyšujícím zdražování a v sociální nejistotě. To se dozvíme až na konci té letošní sezóny. Do té doby ale budu optimista a věřím že Vy, kteří jste svou přítomností na dnešním jednání dali najevo, že máte zájem o dění v organizaci, budete i nadále ctít etiku našeho rybářského sportu.

Děkuji za pozornost.

Zveřejněno 14.4.2013 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu