Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 9. března 2019 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Zveřejněno 5.3.2019 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Informace pro členy ČRS, z.s., MO Opočno pro rok 2019

Povolenky z roku 2018 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích a členskou legitimaci je třeba vrátit na adresu ČRS, z.s., MO Opočno (případně do prodejny Adler v Dobrušce na náměstí nebo do obchodu Lahůdky v Opočně na Kupkově náměstí ) nejpozději do 15.12.2018 pro vodu pstruhovou a do 15.1.2019 pro vodu mimopstruhovou. Návod na řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek pro vody P a MP je možné zhlédnout na www.mo-opocno.cz. Ti z Vás, kteří nedostatečně nebo chybně vyplníte sumář úlovků a docházek nebo evidenci docházek a úlovků, budete písemně pozváni k mimořádnému proškolení. Členové, kteří budou v roce 2019 žádat o slevu z roční povolenky z důvodu studia anebo na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P odevzdají společně s povolenkou k lovu ryb z roku 2018 a legitimací také kopii dokladu, na jehož základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky. Státní rybářský lístek neodevzdávejte!

Brigádnická povinnost členů je 10 hodin. Mládež od 16 do 18 let má brigádnickou povinnost 5 hodin. Brigádně povinný člen dle usnesení Výroční členské schůze MOČRS Opočno konané dne 10.3.2018 provede nejdříve uhrazení brigády ve výši 800,-kč, mládež 16-18 let částku 400,-. Tuto částku je třeba uhradit společně s členským příspěvkem. Po jejím odpracování, nebo odpracování části brigády, dostane brigádu nebo její poměrnou část dle usnesení z VČS 2018 zaplacenou. Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy ve věku 60 let (ročník narození 1959) a starší, ženy, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a členy, kteří si chtějí udržet pouze členství a nebudou si během roku 2019 pořizovat žádnou z povolenek ČRS.

Každý člen je povinen do 30.4. 2019 uhradit níže uvedený celkový členský příspěvek dle §3, odst.7 stanov ČRS!! Výbor ČRS, z.s., MO Opočno doporučuje svým členům zaplatit členský příspěvek do 28.2.2019.

kategorie Členská známka Brigáda Provozní výdaje Celkem členský příspěvek
Dospělý člen 500 + 800 + 180 = 1480
Člen 60+, Dospělý člen – pouze členství 500 + 0 + 180 = 680
Mládež do 18 let 200 + 400 + 180 = 780
Ml. do 18-ti let – pouze členství 200 + 0 + 180 = 380
Mládež do 15 let 100 + 0 + 0 = 100

Každý nový člen nad 16 let včetně zaplatí zápisné 500,- kč. Provozní výdaje tvoří: provozní příspěvek 100,- + manipulační poplatek 30,-  +  20,- krmení pro ryby, + 30,- vlastní zarybnění.

 

Výše ceny jednotlivých povolenek je rozepsána v kombinacích plateb povolenek na zadní straně tohoto listu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správné volbě kódu platby.

Platbu proveďte na účet ČRS, z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800. Při platbě v bance i na poště uveďte jako variabilní symbol své evidenční číslo a jako specifický symbol kód platby. Příklady plateb jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách www.mo-opocno.cz  

V případě nesplněných členských povinností za rok 2018 nebude vydána povolenka k lovu ryb dříve, než bude tento prohřešek vyřešen (řiďte se pokyny dozorčí komise MO).

Povolenky budou vydávány  v klubovně MO v Opočně – Lišťovině. Pro každý výdejní termín je stanoven nejzazší termín příslušné platby povolenky v následující tabulce. Ve vlastním zájmu se snažte využít níže nabízené termíny výdejů povolenek. Po ukončení plánovaného výdeje povolenek, bude možný pouze mimořádný výdej povolenky po individuální domluvě s výdejcem.

Poslední možný termín platby u peněžního ústavu Termín výdeje povolenky  

Čas výdeje povolenky

22.12.2018 Středa 2.1.2019 18,00 – 19,00
25.1.2019 Pondělí 4.2.2019 16,30 – 18,00
13.2.2019 Sobota 23.2.2019 13,30 – 15,00
4.3.2019 Středa 13.3.2019 18,00 – 19,00
Středa 10.4.2019 18,00 – 19,00

Z důvodu efektivnějšího využití členů, kteří si chtějí brigádu odpracovat, je zde soupis činností, které budeme v průběhu roku 2019 zajišťovat brigádnickým plněním. Kdo by měl zájem se na těchto činnostech podílet, nechť toto oznámí prostřednictvím emailu naší organizaci. Jedná se o: údržba Mlýnské nádrže (Kahlerky), činnosti v prostorách klubovny, a jiné. Kdo bude mít zájem brigádu odpracovat a včas to oznámí, bude zařazen do seznamu a dle potřeby vyzván k odpracování přidělené práce..  

Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) . Pokud máte nový státní rybářský lístek, je nutné jeho číslo, do kdy platí a kdo ho vydal nahlásit ještě před termínem výdeje povolenky. Bez platných údajů nelze provést tisk povolenky!! Výdej povolenek v termínu 2.1.2019 bude umožněn pouze členům, kteří mají splněny všechny výše uvedené povinnosti a odevzdají řádně vyplněnou MP povolenku k lovu ryb za rok 2018 a legitimaci nejpozději 28.12.2018!  Bez splnění těchto povinností nebude povolenka vydána!!!

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 9. března 2019 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Zveřejněno v rubrice Novinky,Povolenky

» (0) komentářů

Kombinace plateb pro rok 2019

Kombinace plateb pro rok 2019 – členové starší 16-ti let včetně
Dospělí členové 60+ (ročník 1959 a starší)

kód plat. popl. MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
1 680 0 680
2 680 0 1200 1880
3 680 0 1200 1400 3280
4 680 0 1400 2080
5 680 0 2200 2880
6 680 0 2200 2300 5180
7 680 0 2300 2980
8 680 0 3250 3930
9 680 0 3250 3400 7330
10 680 0 3400 4080
11 680 0 1200 2300 4180
12 680 0 1200 3400 5280
13 680 0 1400 2200 4280
14 680 0 1400 3250 5330
15 680 0 2200 3400 6280
16 680 0 2300 3250 6230

Dospělí členové brigádně povinní

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. MP republik. P republik. celkem platba
199 680 0 680
299 680 800 1200 2680
399 680 800 1200 1400 4080
499 680 800 1400 2880
599 680 800 2200 3680
699 680 800 2200 2300 5980
799 680 800 2300 3780
899 680 800 3250 4730
999 680 800 3250 3400 8130
1099 680 800 3400 4880
1199 680 800 1200 2300 4980
1299 680 800 1200 3400 6080
1399 680 800 1400 2200 5080
1499 680 800 1400 3250 6130
1599 680 800 2200 3400 7080
1699 680 800 2300 3250 7030

Invalidé, studenti starší 18-ti let
* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč

kód plat. popl. brigáda invalidé brigáda studenti MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba inval. celk. platba stud.*
17 680 0 0 680 680
18 680 0 800 700 1380 2180
19 680 0 800 700 750 2130 2930
20 680 0 800 750 1430 2230
21 680 0 800 1400 2080 2880
22 680 0 800 1400 1500 3580 4380
23 680 0 800 1500 2180 2980
24 680 0 800 700 1500 2880 3680
25 680 0 800 750 1500 2930 3730

Mládež 16 – 18 let

kód plat. popl. brigáda MP územní P územní MP celosvaz. P celosvaz. celk.platba
26 380 0 380
27 380 400 700 1480
28 380 400 700 750 2230
29 380 400 750 1530
30 380 400 1400 2180
31 380 400 1400 1500 3680
32 380 400 1500 2280
33 380 400 700 1500 2980
34 380 400 750 1400 2930

Při platbě nahlaste platbu na účet MO ČRS Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.

Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Souhlas s GDPR

Važení kolegové rybáři,

tento rok vešly v platnost pravidla pro nakládání s osobními údaji, takzvané GDPR. Je naší povinností vás, naše členy, požádat o svolení k používání vašeho emailu nebo telefonního čísla za účelem výkonu rybářského práva.  Ostatní citlivé údaje což jsou adresa a den narození nepodléhá dle stanov vašemu souhlasu, protože tyto údaje jsou nutné k výkonu činnosti rybářské organizace. Ovšem se všemi údaji je a bude nakládáno dle pravidel obsažených ve směrnici ČRS k ochraně osobních údajů. Pokud nechcete udělit souhlas s nakládám s osobními údaji, jednoduše kolonku pro email i telefon proškrtněte. Z důvodu rychlejší komunikace by ale bylo vhodné souhlas s používáním udělit.

Souhlas člena ČRS s používáním osobních údajů budeme požadovat při vydávání povolenek. Proto by bylo žádoucí, aby jste se pro povolenku ve vypsaných termínech dostavili osobně. Formulář souhlasu bude k dispozici přímo při vydávání, nebo je ho možné stáhnout a vytisknout z našich internetových stránek mo-opocno.cz a na vydávání ho přinést. Pokud budete brát povolenku svým známým, nebude vám vydána, pokud nepředložíte vyplněný souhlas toho člena, kterému budete povolenku brát.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Přílohy ke stažení:

Pokyn pro udělení souhlasu (GDPR)

Souhlas člena

Přihláška člena podle GDPR

Zveřejněno 20.12.2018 v rubrice Novinky

» (0) komentářů

Upozornění na včasné odevzdání povolenek

Připomínáme našim členům nutnost odevzdat řádně vyplněné povolenky za rok 2018 – pstruhové povolenky nejpozději do 15.12.2018 a mimopstruhové povolenky do 15.1.2019 na prodejnu rybářských potřeb v Dobrušce na náměstí, nebo v Opočně na náměstí v mléčném baru – lahůdkách, případně je možné zaslat povolenku poštou na adresu organizace: ČRS, z.s., MO Opočno, Lišťovina 699, 51773, Opočno.

Zveřejněno 5.12.2018 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Návod na vyplnění sumáře

V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.
V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

no images were found

Kliknutím na obrázek se obrázek zobrazí v plné velikosti.

Zveřejněno v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

Dodatek pro rok 2019

Zveřejněno 22.11.2018 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Velký úspěch sportovních rybářů z Opočna

V sobotu 29.9. 2018 se konaly tradiční podzimní rybářské závody ve Velké Jesenici u České Skalice. Těchto závodů se zúčastnilo 43 rybářů z celých Východních Čech. Velký úspěch slavili členové naší rybářské organizace Opočno, kteří rybářské závody navštěvují – obsadili hned tři první příčky. Absolutním vítězem závodu se stal náš hospodář Zdeněk Vašíček, který ulovil za pět hodin úctyhodných 56 ryb o celkové délce 1453 cm. Na druhém místě byl Tomáš Hladík (člen naší rybářské stráže), který nachytal 902 cm ryb a třetí příčku obsadil Olda Dvořák s 860 cm ulovených ryb.


Je vidět, že úspěchy našich členů na rybářských závodech nejsou nahodilé a že si naši sportovní rybáři dovedou poradit i s čím dál početnější a vybavenější konkurencí a „elitními“ závodníky z celé republiky. Pravidelné obsazování předních příček na rybářských závodech v Královehradeckém, Pardubickém i Ústeckém kraji hovoří za vše.
Všem jmenovaným patří velká gratulace!
Pavel Marek, předseda MO ČRS z.s. Opočno

Zveřejněno 2.10.2018 v rubrice Závodní činnost našich členů

» (0) komentářů

Zpráva o činnosti rybářského kroužku ČRS, z.s., MO Opočno ve školním roce 2017-2018

Se začátkem nového školního roku se začal scházet od poloviny září i rybářský kroužek v naší klubovně v Opočně v Lišťovině. Můžeme rok od roku pozorovat větší zájem ze strany dětí i rodičů, což nás těší. Během září se přihlásili noví mladí zájemci o rybářský sport a jejich počet se nakonec ustálil na počtu 48 mladých rybářů ve věku 7 – 15 let. Takto vysoký počet dětí v kroužku je pro efektivní práci hraniční, proto budeme muset pro následující roky drobně zpřísnit podmínky vstupu do kroužku na podmínku, aby děti uměli psát a číst, tzn. že bychom je přijímali od třetí třídy, to je od 8 let. Práce s takto malými dětmi je dosti náročná a brzdí tím ty odrostlejší. Neočekáváme však nějaký výrazný úbytek zájmu. Většina dětí se do kroužku dostává ve věku 8 až 11 let a s těmi už ty základní problémy nejsou.

Hlavní náplní kroužku je naučit děti správnému chování na rybách a v přírodě obecně. K tomu směřuje i naše činnost, která se přizpůsobuje klimatickým podmínkám během roku. Na podzim, dokud je ještě teplé počasí, chodí děti lovit ryby na rybníky do Přepych, nebo ti nejméně zkušení zkouší první rybářské krůčky na nádrži přímo u klubovny. Lovným způsobem je lov na plavanou. S přibývajícím ochlazením se aktivita přesouvá do klubovny, kde se děti učí teorii a rybářské právo. Každý rybář, ať mladý či dospělí se musí umět vyznat v rybářském řádu, protože pravidla jsou pro všechny stejná. Nezřídka se ale stává, že děti se umí v rybářském řádu orientovat lépe než dospělí rybáři, z čehož máme radost.

S přicházejícím jarem vše směřuje k hlavnímu vrcholu rybářského kroužku a tím je místní kolo Zlaté udice. Tento rok jsme místní kolo uspořádali 14.dubna v prostorách naší klubovny a zúčastnilo se 32 dětí z kroužku. Soutěžilo se v teoretických disciplínách poznávačka ryb, rostlin a živočichů a v testovém kvízu z rybářského řádu. Praktické disciplíny se skládají v hodech zátěží skish na žlutý terč o průměru 76cm a v hodech zátěží arenberger na stupňovitý terč  o  průměru 3metry. K tomu je ještě disciplína hod jednoruč do dálky. Z dosažených výsledků se stanoví pořadí z teoretických a z praktických disciplín. Nakonec se stanoví pořadí celkové. Nejchytřejší v rybářských znalostech byli Šimon Růžička z Opočna, který se umístil na místě prvním, druhý byl Eliáš Hladík z Bohuslavic a na třetím místě se umístil Bohumil Sobotka z Pohoří. V rybolovné technice si nejlépe vedl Vít Hvězda z Českého Meziříčí, druhý byl Marek Holub z Opočna a třetí Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků, se šampionem pro rok 2018 stal Eliáš Hladík, druhý byl Bohumil Sobotka a na místě třetím se umístil Miroslav Němeček ze Skršic.

Celkové foto účastníků a rozhodčích

Naši nejlepší závodníci

Poznávačka ryb

Poznávačka rostlin

Určoval se i hmyz

Propagace na vývěsce v Dobrušce

Ti nejlepší nás reprezentovali na územním kole Zlaté udice 25. – 27.května v Jaroměři. V silné konkurenci obsadili celkově 4. místo v družstvech. V jednotlivcích byl náš nejúspěšnější reprezentant na 8. místě. Proti roku 2017 se jedná o mírný ústup z pozic, i tak lze považovat naši účast na klání za úspěšnou. Jako jediní reprezentujeme okres Rychnov nad Kněžnou, což je škoda.

Zlatou udicí prakticky vždy končí činnost rybářského kroužku pro daný školní rok. Je tady ale ještě jedna akce, o kterou je z řad našich mladých rybářů velký zájem. Každý rok v druhé polovině června odjíždíme od čtvrtka do neděle do areálu Sklář Ostružno u Jičína, kde jsme v rekreačním areálu ubytováni vedle rybníku, kde lovíme ryby. Tento rok se rybářské soustředění konalo ve dnech 21. – 24. června a zúčastnilo se ho 20 dětí a 5 vedoucích. Tento rok nás ale přivítalo chladné a deštivé počasí, které naši činnost částečně omezovalo. Rybám to ale nevadilo a tak si zde každý chytil rybu a ti nejúspěšnější dokonce desítky ryb. Došlo i na fotbal a míčové hry pod vysokou sítí. Na závěr byl táborák a opečené špekáčky. Nálada byla výborná, dětem kupodivu chlad nevadil a už se těší na příští akci.

Chytali se líni

Chytali se kapři

Všichni účastníci rybářského soustředění Ostružno 2018

Chytali se i malí perlíni

A na hrázi chytali všichni

Na konci celého cyklu rybářského kroužku můžeme konstatovat, že jsme opět vychovali několik mladých rybářů, kteří se budou umět v přírodě chovat tak, jak si to příroda zaslouží. Cíleně vedeme děti k tomu, že ne každou rybu si musí přinést domů od vody. Jedná se o způsob „chyť a pusť“. Cílem je, aby jednou chycená ryba mohla udělat radost i dalším. Pokud bychom vše, co dle rybářského řádu chytneme, si přivlastnili, nastala by jednou situace, že bychom taky nemuseli už nic ve vodě chytit. To si nikdo z nás nepřeje. Proto je důležité děti vychovávat k rozumnému nakládání s rybářským právem. Mnozí z rybářů, kteří prošli rybářským kroužkem, se tak chovají a tak má naše činnost smysl.

 

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zveřejněno 7.7.2018 v rubrice Kroužek mládeže

» (0) komentářů

Upozornění na včasné odevzdání povolenek

Připomínáme našim členům nutnost odevzdat řádně vyplněné povolenky za rok 2017 nejpozději do 15.1.2018 na prodejnu rybářských potřeb v Dobrušce na náměstí, nebo v Opočně na náměstí v mléčném baru – lahůdkách, případně je možné zaslat povolenku poštou na adresu organizace: ČRS, z.s., MO Opočno, Lišťovina 699, 51773, Opočno.

Zveřejněno 9.1.2018 v rubrice Povolenky

» (0) komentářů

« Novější příspěvkyStarší příspěvky »
Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.