Schůze, školení

Dodatek pro rok 2019

Zveřejněno 22.11.2018 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Výroční členská schůze

Zpráva předsedy

Vážené rybářky, vážení rybáři, kolegové,
Uběhlo 364 dní od minulé výroční členské schůze a my se znovu scházíme, abychom zhodnotili uplynulé období. Rok 2016 byl v mnoha ohledech ne příliš příznivý pro nás rybáře. Současně lze ale i konstatovat, že u některých záležitostí se zdá být do budoucna vývoj příznivý a něco se nám i podařilo vyřešit ku prospěchu spolku. Pojďme si tedy postupně projít rok 2016.
Nejdříve se pojďme trochu věnovat situaci v Českém rybářském svazu. Na začátku listopadu 2016 proběhla konference východočeského územního svazu, která je svolávána jednou za dva roky. Za náš spolek jsme se jí zúčastnili předseda a hospodář. Byly nám podány informace o výsledcích hospodaření svazu za roky 2014 a 2015, byli jsme seznámení s kalkulacemi cen krajských povolenek, kde došlo oproti minulému období k navýšení ceny o 100,-korun u mimopstruhové a 200,-korun u pstruhové roční povolenky. Navýšení dle sdělení ze svazu kopíruje cenový vývoj vstupů a v závislosti na počtu prodaných povolenek se tvoří její cena pro období následující. Je otázkou kam až se cena zvláště povolenky pro pstruhové vody může vyšplhat při neustále klesající poptávce po pstruhových povolenkách. Jednou z možností jak tento trend zastavit se nabízí větší zatraktivnění pstruhových revírů rybí násadou, což při současných klimatických podmínkách, velkému tlaku rybožravých predátorů a z nedostatku vody v tocích vznikajících haváriích je doslova nemožné. Ostatní body jednání proběhly poměrně v klidu a po téměř třech hodinách jednání jsme zvolili naše zástupce na Republikový sněm, který se konal 26. listopadu 2016. Na tomto jednání bylo hlavním bodem navýšení členského příspěvku ze současných 400,- korun na 500,- korun od roku 2018. Nakonec sněm našel společnou řeč a proto od roku 2018 se nám členský příspěvek o 100,- korun navýší. Ostatní body jednání nebyly pro nás rybáře až tak zásadní a kdo by měl zájem si o tom prostudovat nějaké materiály, má možnost na stránkách Českého rybářského svazu.
Pojďme ale k dění u nás ve spolku. Výbor spolku pracoval od minulé výroční členské schůze ve složení předseda Pavel Marek, jednatel Zdeněk Krafka, místopředsedové Jan Vrbický a Aleš Pekáč, hospodář Zdeněk Vašíček, zástupce hospodáře pro mimopstruhovou vodu Roman Kováč, pokladník Jan Macek, vedoucí brigád pro Dobrušku Filip Šmída, vedoucí brigád v Českém Meziříčí Jozef Gašparík a předseda dozorčí komise Robert Dolejší. Výbor se sešel celkem k 10 jednání s účastí 82%. Nedělám to často, ale za takto vysokou účast na jednáních musím výbor pochválit. Je evidentní, že tato parta lidí má zájem o řešení problémů s chodem spolku. Mimo tato jednání jsme se scházeli operativně v případě potřeby a v období vydávání povolenek, což je od prosince do března, se podstatná část výboru svou činností podílela a i nadále podílí na systému vydávání povolenek. V jarních měsících jsme řešili hlavně výlovy na chovných pstruhových potocích a vysazování ryb do revíru. Problémem ale byla skutečnost, že velmi suchý rok 2015 zapříčinil, že tři ze čtyř chovných potoků náležející do našeho hospodaření prakticky vyschly, takže nebylo co slovit. Z tohoto důvodu nedošlo ke slovení osečnického a hlineckého potoka a také byl omezen slov na toku Brtvy. Z tohoto pohledu se stává pro nás tento způsob odchovu násady pstruha potočního velmi neefektivní a pokud by tento trend měl pokračovat i do budoucna, nejsme schopni z vlastních odchovů na chovných potocích dodat dostatečné množství násady pstruha do revíru Zlatý potok 1p, jak nám to ukládá státní osazovací plán. Do reálných obrysů jsme se přiblížili s realizací pronájmu mlýnské nádrže. Někteří z vás jste se zúčastnili brigád na úklidu Mlýnské nádrže. Vlivem suchého počasí však nebylo možné nádrž napustit a proto jsme realizaci museli odsunout až na rok 2017. V současné době je nádrž napuštěná a již plánujeme první kroky v hospodářské činnosti na této nádrži. V první fázi počítáme hlavně s nádrží jako s tréninkovou pro rybářský kroužek v době konání kroužku. Pokud se vše podaří, mohli by mladí rybáři v dubnu zde již chytat. To že byl rok 2016 také velmi suchý nemusím připomínat. Kdo z vás se byl podívat na žalostný stav zámeckých nádrží, hlavně té vrchní, určitě si uvědomí, že by se zde místo chovu ryb spíše dala pěstovat rýže. Třeba to i tak dopadne. My rybáři jsme pouze odsouzeni tomu všemu přihlížet. Pozemky s nádržemi patří prostřednictvím památkové péče státu a ten s nimi podle toho nakládá. Nezbývá než čekat, jestli se najdou někde peníze na případné odbahnění. Z trochu jiného soudku, ale s podobně negativními dopady pro nás rybáře, byla situace na toku Zlatého potoka pod Dobruškou. Pravidelně se stávalo, že přes Dobrušku tekla místo vody páchnoucí břečka a to hlavně při dešti. Čistírna odpadních vod při letních přívalech tuto situaci ještě zhoršovala. V září 2015 nastala ale provozní havárie na ČOV, které měla za následek vytrávení toku v délce 3km po proudu. Paradoxně tento nejzávažnější incident způsobil, že po roce a půl po havárii je ČOV natolik zmodernizována, že riziko podobné havárie je mnohonásobně minimalizováno. Jestli bude vše v pořádku samozřejmě prověří až běžný provoz v tomto roce. Po shlédnutí instalované technologie, která má 5 krát vyšší přečerpávací kapacitu v případě náhlého přívalu věřím, že tok Zlatého potoka se postupně dostane do kondice, kterou měl v osmdesátých letech minulého století.
V únoru proběhlo i školení nových členů. Z došlých přihlášek se jich zůčastnilo 18 a 2 byly přestupy z rybářského kroužku do kategorie mládeže. Rád bych je s vámi seznámil, proto bych je požádal, pokud zde jsou, aby po přečtení jejich jména povstali. Jedná se tedy o tyto nové členy:
Jaroslav Body, Dobruška
Miloš Boukal, České Meziříčí
Aleš Cigánek, Klášter nad Dědinou
Petr Dekov, České meziříčí
Fraňo Michal, Voděrady
Zuzana Hašková, Dobruška
Václav Hrnčíř, Pohoří
Leoš Jílek mladší, Městec nad Dědinou
Milena Kracíková, Opočno
Michal Moravec, Semechnice
Martin Proksa, Dobruška
Břetislav Motlíček, Měchenice
Miroslav Nedvídek, Lukavice
Radomír nedvídek, Voděrady
Bohumír Seibert, Rychnov nad Kněžnou
Jan Šimek, Semechnice
Alena Šimková, Malá Záhornice
Jan Šourek, Pohoří
Vojtěch Večeřa, Dobruška
Emil Veselý, Opočno

Mimo tyto nové členy si také poměrně dost našich členů obnovuje členství po dvou, třech a i více letech. Tito staronoví členové již nejsou zváni na vstupní školení. No a pravidelně se stává, že po provedeném školení se nám hlásí další zájemci o členství. Tento rok jsme se rozhodli těmto dalším novým členům vyhovět a kdo se do 15. března přihlásí, bude pozván na školení ve středu 29. března. Další zájemce budeme po tomto datu odmítat. Školit postupně po jednom zájemci je pro nás neúnosné. Jsou v dosahu velké spolky, které provádějí školení pravidelně po celý rok, je tedy možné aby se zájemci domluvili tam.
Práce nás členů výboru se během celého roku soustředila i na menší běžné činnosti. Bylo potřeba zajistit brigády okolo klubovny, opravit jízky na toku v Opočně, zajistit Zámecký pohár, soutěž dětí z rybářského kroužku Zlatá udice, soustředění rybářského kroužku v Ostružně a další aktivity. V obvyklém rámci bude vše probíhat i tento rok.
Rád bych připomněl důležitost rybářského kroužku. Nechci vyzdvihovat jeho zásluhy, kdy děti odtrháváme od počítačů a mobilů. Podstata věci je daleko hlubší. Drtivá většina nás, co dnes působíme ve vedení, ale i třeba v rybářské stráži nebo jako vedoucí rybářského kroužku, jsme sami rybářským kroužkem prošli. Proto považuji za velmi důležité umět si vychovat další generace rybářů s pocitem sounáležitosti k našemu spolku. Jedině tak si zajistíme naše nástupce. O kroužek je dosti velký zájem, což potvrzuje 48 organizovaných dětí do 15-ti let. Co nám ale chybí, to jsou vedoucí kroužku. Dnes máme pouze tři na takto velký počet. Pokud by se mezi vámi, našimi členy, našel jeden dva rybáři, kteří by byli ochotni vypomoci v kroužku každou středu od 15,00 hodin do 17,00 hodin spíše s hlídáním než s výukou, velice bych to uvítal. Sice to je občas o nervy, ale má to význam.
Díky velkému zájmu o kroužek se nám daří i přesvědčit sponzory, že tato naše činnost má význam. Za jejich ochotu finančně nám pomoci jim patří velké poděkování. Jedná se zejména o Město Opočno, firmy ACT plus s.r.o., Nástroje CZ, Walter, Pavel Dušánek, ing. Ladislav Horčička, Podlahy Uhlík, obec Pohoří, Město Dobruška, Rybářské potřeby Pavel Petr, firmy přispívající na ceny na Zámecký pohár 2016 a další menší dárci. Je potřeba též poděkovat Domu dětí a mládeže v Dobrušce, pod vedením paní Šafářové. Díky těmto přispěvovatelům jsme schopni finančně zaštítit jak soutěž Zlatá udice tak i letní soustředění v Ostružně u Jičína.
V závěru mé řeči bych vás rád seznámil s jedním zásadním rozhodnutím. Ve funkci předsedy našeho spolku působím od června 2009. Příští rok je rokem volebním, což pro nás znamená, že bychom měli provést volby do výboru spolku. Po dvou čtyřletých funkčních obdobích jsem se rozhodl již nekandidovat na funkci předsedy spolku. K tomuto rozhodnutí mě vede fakt, že v roce 2009, kdy byla tehdy naše organizace v poměrně velké krizi, jsem se zavázal z této krize organizaci vyvést a nastoupit cestu stability a rozkvětu. Cíle to byly ambiciózní, ledasco se podařilo, ale určitě ne všechno. Jisté je, že spolek je stabilní, nezadlužený, hlavní činnosti fungují bez problémů. Nepodařilo se v dostatečném rozsahu zajistit rozšíření revíru o nové vodní plochy, protože v naší oblasti je to problematické. Bude tedy na novém vedení a novém předsedovi, jak se těchto úkolů zhostí. I nadále ale počítám se svou účastí na vedení spolku, ale už pouze jako zástupce hospodáře pro pstruhovou vodu. Své zkušenosti musím předat svému nástupci, kterého se nám doufám povede zvolit. Máme teď tedy rok na změnu, které se můžete zúčastnit i vy řadoví členové, kteří máte zájem na vedení spolku.
Z mé zprávy jste mohli slyšet, že naše činnost je různá ale vše spojuje jedna věc a tou je dostatek vody. Když jí bude dost, nebude docházet k úhynům vlivem sucha nebo vlivem nedostatečného naředění spláchlých škodlivin. Zatím to vypadá, že by rok 2017 z tohoto pohledu mohl být lepší než roky 2015 a 2016. Ale jaký bude doopravdy to teprve uvidíme.

Děkuji za pozornost.

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Příloha 11

Usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 11.3.2017 v Kulturním zařízení města Dobrušky.

1) Výroční členská schůze schválila:
a) Program Výroční členské schůze konané 11.3.2017
b) Zprávy výboru MO o činnosti za rok 2016,
c) Zprávu dozorčí komise za rok 2016,
d) Rozpočet pro rok 2017,
e) Plán práce pro rok 2017,

2) Výroční členská schůze ukládá výboru MO:
a) Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit 1300 ks kapra a 1000 ks lína,
b) Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového, nebo jejich cenový ekvivalent,
c) Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 20000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte a do chovných potoků 20000 ks plůdků pstruha potočního, nebo jeho cenový ekvivalent,
d) Vysadit na část revíru Zlatý potok 1p a Zlatý potok 1 vhodné druhy ryb, které by obnovili zdecimovanou populaci po otravě z roku 2015.
e) Postihovat zvlášť opožděné odevzdání povolenky po ukončení její platnosti dle přílohy č.3 jednacího řádu ČRS. Návrh vychází z ustanovení §4 odst.2c) a §5 odst. 1) a 2) stanov ČRS.
f) Při řešení přestupků proti Rybářskému řádu a souvisejícími předpisy se řídit navrhovanými opatřeními dle přílohy 3 jednacího řádu ČRS.
g) Vysadit ryby za a) až d) dle klimatických podmínek.

3) Výroční členská schůze ukládá svým členům:
a) Dle jednacího řádu ČRS Čl. 3, odst. 4c) uhradit do konce měsíce dubna 2017 celkový členský příspěvek 580,- korun. ČRS, z.s., MO Opočno současně doporučuje svým členům, uhradit celkový členský příspěvek do konce února, z důvodu bezproblémové evidence a vydání povolenky. U pozdějších plateb bude čekací lhůta na vydání povolenky delší.
b) Sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěsce naší MO v Dobrušce na prodejně firmy Adler,
c) Trvat na členské povinnosti vybírat 30,- kč na zarybnění z vlastních prostředků a 150,-kč provozní příspěvek a to zapracovat do informačního dopisu našim členům pro rok 2018,
d) Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní povinnosti 10 hodin, která se pro rok 2017 stanovuje ve výši 800,-kč za brigádu pro kategorii dospělých nad 18 let a brigádní povinnost 5 hodin v kategorii 16 až 18 let ve výši 400,- kč. Pro účely výpočtu stanovení ceny za vrácení zálohy za brigádu se uvažuje hodnota jedné odpracované hodiny ve výši 80,-kč. Pokud člen brigádu v předepsaném rozsahu odpracuje, nebo odpracuje část z předepsané povinnosti, bude mu následně celá nebo odpovídající část uhrazené brigády vrácena. Je možné ze závažných důvodů písemně požádat o prominutí brigády v daném roce do 30.4. Předpokladem prominutí je, že si člen nebude v průběhu roku pořizovat žádnou povolenku. Ustanovení vychází z čl. 3 odst.4) a)b) jednacího řádu ČRS,
e) Uhradit ČRS, z.s., MO Opočno, zálohovou částku na brigádu do 30.4.2017 v případě, že současně s uhrazením členských příspěvků si pořizuje i některou z povolenek na vody ČRS. Pokud člen v roce 2017 nebude kupovat žádnou z povolenek na vody ČRS a chce i nadále být členem ČRS, zaplatí pouze celkový členský příspěvek, tj. 580,-kč u kategorie starších 18-ti let, nebo 380,-kč v kategorii 16 až 18 let a nebude zálohovou částku na brigádu platit. Pokud má člen zaplacený celkový členský příspěvek a v průběhu roku zakoupí některou z povolenek ČRS, zaplatí společně s platbou povolenky i zálohovou částku na brigádu. V případě vystavení povolenky některou z ostatních výdejen ČRS, bude člen nejpozději po vrácení členské legitimace hospodáři vyzván k doplacení částky za brigádu.

Zveřejněno 20.3.2017 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 11. března 2017 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů ve vlastním zájmu je povinná.

Zveřejněno 2.2.2017 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Výroční členská schůze

Vážení kolegové rybáři ČRS, z.s., MO Opočno,

v sobotu 12.3.2016 se konala Výroční členská schůze. Zúčastnilo se jí na 200 našich kolegů naší organizace. Je Vás ovšem hodně, kteří jste se z různých důvodů nezúčastnili. Je to samozřejmě vaše rozhodnutí a nikdo Vám nemůže a ani nebude přikazovat povinnou účast. Pouze se však ochuzujete o informace, které jinde nezískáte. Abychom těm, kteří se nemohli zúčastnit z důvodů třeba pracovních, poskytli alespoň základní a důležité informace, jsou níže uvedeny dva dokumenty, které byly na jednání předneseny a schváleny. Mimo to je potřeba ještě upozornit na některé změny v rybářském řádu pro Východočeský územní svaz. Prostudujte si důkladně bližší podmínky výkonu rybářského práva v rybářském řádu na straně 10 až 12. Zde jsou úpravy pro náš územní svaz. A novinkou je také, že rybářský řád pro Východočeký územní svaz je na 2 roky! Proto ho na konci sezóny nevyhazujte, na sezónu 2017 bude k tomuto řádu dodán dotisk změn a budete ho používat i v roce 2017. Do rybářské sezóny 2016 přeji za ČRS, z.s., MO Opočno hodně pěkných rybářských zážitků.

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno

Zpráva předsedy

Příloha 4a)
Vážené rybářky, rybáři a hosté,
Je tu další rok a my se opět scházíme v tomto kulturním zařízení. Výroční členská schůze je nejvyšší orgán místní organizace a my jsme povinni se řídit stanovami a jednacím řádem, který nám ukládá svolat toto jednání. Je tedy potřeba provést procedurální schvalování ostatně jako každý rok. Hlavně se zde ale scházíme, abychom vyhodnotili uplynulé období a informovali Vás – členy o blízké i vzdálenější budoucnosti.
Jednou ze zásadních změn v roce 2015, Zobrazit celý článek…

Zveřejněno 17.3.2016 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Volební rok

Vážení rybáři a rybářky,

Rok 2014 je pro všechny základní organizace Českého Rybářského Svazu rokem volebním. Na všech úrovních od místních organizací až po republikové orgány, by se měly konat volby do výborů a vedení.  I v naší organizaci neporušíme toto základní pravidlo, které nám ukládá jednací řád ČRS. Volby proběhnou na řádné Výroční členské schůzi konané dne 15.3. v  kulturním zařízení Města Dobrušky.

Případní protikandidáti k současnému vedení, se mohou do13.března přihlásit na naši emailovou adresu, nebo písemně na adresu MOČRS Opočno. Na následující výborové schůzi budou tito kandidáti oznámeni a bude s nimi jejich návrh projednán. Dalším krokem bude příprava kandidátní listiny pro volby na VČS.

Tento postup je v souladu se stanovami ČRS.

 

Pavel Marek, předseda MOČRS Opočno

Zveřejněno 1.3.2014 v rubrice Novinky,Schůze, školení

» (0) komentářů

Návrh usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 16.3.2013 v Kulturním zařízení města Dobrušky

Návrh usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 16.3.2013 v Kulturním zařízení města Dobrušky.

 

1)    Výroční členská schůze schválila:

a)     Zprávu výboru MO o činnosti za rok 2012

b)    Zprávu dozorčí komise za rok 2012

c)     Návrh rozpočtu pro rok 2013

d)    Návrh plánu práce pro rok 2013

 

2)    Výroční členská schůze odvolala:

– z funkce správce brigád pro skupinu Semechnice  p.Miroslava Žida. Skupina Semechnice byla sloučena do skupiny Opočno. Z funkce účetní p. Ivu Václavíkovou. Dále p. Karla Doležala z funkce vedoucího rybářské stráže. Všichni jmenovaní o uvolnění z funkce požádali. Současně všichni jmenovaní byli odvoláni z výboru MOČRS Opočno.

– z funkce místopředsedy MOČRS Opočno p. Tomáše Holance

 

3)    Výroční členská schůze zvolila:

do funkce vedoucího rybářské stráže p. Tomáše Hladíka.

 

4)    Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

a)     Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit  1300 ks kapra a 1000 ks lína

b)    Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového.

c)     Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 30000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte, . a do chovných potoků 20000 ks plůdků pstruha potočního.

d)    Po konečném uzavření celkového stavu členské základny zpracovat plán práce do 31.3.2011.

e)     Vysadit roček štiky na Starou řeku a na další vhodné přítoky revíru 451086 Zlatý potok 1. Na vhodných místech vyrobit jízky, pro lepší udržení ročka štiky .

f)      Postihovat  odevzdání povolenky po ukončení její platnosti ve lhůtě delší jak 15 dnů, sankcí odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností.  Neodevzdání povolenky a členské legitimace postihovat taktéž odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností. U povolenek celosvazových a republikových tyto pracovní sankce zdvojnásobit, to je na 18 hodin nad rámec povinností. Na základě pozdního odevzdání povolenky za minulé kalendářní období vydat novou povolenku s minimálně 3-měsíčním odkladem. Lhůta se bude počítat od data převodu příslušné platby za novou povolenku na účet MOČRS Opočno. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

g)    Navrhnout a jmenovat nového místopředsedu. Jeho pracovní náplň stanovit popisem jeho činnosti.

 

5)        Výroční členská schůze ukládá svým členům:

a)     sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěskách naší MO v Dobrušce na prodejně firmy Adler a v Opočně v nádražní ulici nad nemocnicí,

b)    Trvat na členské povinnosti vybírat 20,- kč na nákup krmení na každého člena.

c)     Trvat na členské povinnosti vybírat 30,- kč na zarybnění z vlastních prostředků.

d)    Trvat na vybírání provozního příspěvku ve výši 120,- na každého člena.

e)     Trvat na vybírání manipulačního příspěvku ve výši 30,- na každého člena.

f)      Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní povinnosti 10 hodin, která se pro rok 2014 stanovuje ve výši 800,-kč za brigádu pro kategorii dospělých nad 18 let a částku 400,- kč pro kategorii mládeže 16 – 18 let. Pokud člen brigádu v předepsaném rozsahu odpracuje, nebo odpracuje část z předepsané povinnosti, bude mu následně celá nebo odpovídající část uhrazené brigády vrácena. Je možné ze závažných důvodů písemně požádat o prominutí brigády v daném roce do 28.2. Předpokladem prominutí je, že si člen nebude v průběhu roku pořizovat žádnou povolenku. Ustanovení vychází z čl. 3 odst.4) a) jednacího řádu ČRS.

g)     Uhradit brigádnicky povinnému členu MOČRS Opočno, zálohovou částku na brigádu do 28.2.2013. V případě že se tak nestane, nemůže mu být vydána povolenka k rybolovu pro rok 2014 a ani pro následující roky. Výdej povolenky pro následující období je podmíněno doplacením dlužné částky za nevykonanou brigádu v předchozích rocích. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. 1 d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

Zveřejněno 14.4.2013 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Zpráva předsedy MOČRS Opočno za rok 2012/2013

Zpráva předsedy MOČRS Opočno za rok 2012/2013

Vážené rybářky a rybáři,

Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili uplynulé období a určili směr, jakým se bude ubírat naše organizace v období následujícím. Hned na začátku mé zprávy musím konstatovat, že i v roce 2012 byl považován Český rybářský svaz  za jednu z mála masových organizací v našem státě, která dokáže přicházet s náměty, které by měly  přispět k rozvoji naší společnosti. V našem případě se jedná především o aquakulturu. V prosinci 2012 proběhl v Praze 14. republikový sněm, který bilancoval uplynulé dvouleté období. Tři základní priority svazu se podařilo udržet či naplnit.  Znamená to zachovat jednotu svazu, udržet systém územního a celosvazového rybolovu a udržet podmínky pro výkon rybářského práva a činnost ČRS.

Ne vždy byl ČRS vyslyšen tak, jak bychom si představovali. Velké naděje byly upírány k mezinárodní konferenci o řešení stavu kormoránů. Po provedení některých kroků v naší legislativě však došlo pouze ke zhoršení celé situace. Ta spočívá v tom, že kormorán byl vyjmut ze seznamu chráněných živočichů. Nestal se však lovnou zvěří. Současný stav je takový, že kompenzace za způsobené škody kormoránem, které proplácel stát, když byl kormorán chráněn, už nikdo neproplatí. Kormorán není chráněný. Na druhé straně myslivecké spolky nechtějí platit škody způsobené kormorány v případě, kdy by byl kormorán lovnou zvěří a myslivecký spolek by je měl v honitbě. Ze současné situace tedy profituje pouze stát, který ušetří na kompenzačních platbách za škody na rybách. Kdo a jak nahradí škody na původních druzích ryb , které nepodléhají rybářskému hospodaření? Můžeme se jen zamýšlet, kam až tato situace může dojít.

Než mohl proběhnout celorepublikový sněm, byly svolány ve všech územních svazech územní konference. V listopadu 2012 jsem se společně s hospodářem Zdeňkem Vašíčkem  zúčastnil konference Východočekého územního svazu. I když z jeho závěrů vyplývá, že se např. podařilo se všemi vlastníky revírů dohodnout na nájemních smlouvách a tudíž není ohrožena rozloha a početnost revírů Východočeského územního svazu pro nejbližší budoucnost, některé skutečnosti nezní z dlouhodobého pohledu příznivě. Jedná se především o hrozbu uvalení DPH na povolenky k rybolovu, což by znamenalo její zdražení o schválenou procentuelní výši. V případě mimopstruhové východočeské územní povolenky by se jednalo o cenový nárůst zhruba 200,-kč. Stálým problémem je i chov pstruha obecného na chovných potocích, který je ze strany svazu jistě nedoceněný. Otázka návratnosti při chovu pstruha obecného ve vztahu k výtěžnosti ponechaných mírových ryb je minimální. Je to problém snad všech organizací, zabývajících se chovem pstruha obecného. I naše organizace na tom není nejlépe. Stále však může být ještě hůř, což potvrzují informace od hospodářů z CHKO Broumovsko, kde nebojují jen s nižším stavem vody v chovných potocích a s občasnými otravami. Zde je největší hrozbou vydra říční, která je zde hojně zastoupena a doslova likviduje celé chovné potoky. Chovy ostatních ryb zase ohrožuje možné zvýšení DPH na krmných směsích. I zde by se cena projevila do hospodaření územního svazu. V diskuzi poté bylo probíráno několik témat, z nichž nejzajímavější byla zpráva o rybářské stráži na ÚN Rozkoš, ke které se vyjádří ve své zprávě hospodář Vašíček. V závěru územní konference bylo z úst předsedy územního svazu Heřmana konstatováno, že problémy sice jsou, ale i tak je svaz stále funkční životaschopnou organizací a že by nebylo vhodné zavdávat příčiny k rozštěpení či omezení jeho působnosti. Doba je složitá a určitě nelze očekávat, že za nás někdo něco vyřeší. Je proto potřeba , abychom sami hledali možnosti, jak svaz a potažmo jednotlivé organizace sami pozvednout.

Výbor MOČRS Opočno pracoval v roce 2012 v 15-ti členném složení:

Pavel Marek – předseda

Zdeněk Vašíček – hospodář

Roman Kováč –zástupce hospodáře

Zdeněk Krafka – jednatel

Tomáš Holanec – místopředseda

Iva Václavíková – účetní

Vladimír Kudera – pokladník

Radek Horák, Milan Novotný, Filip Šmída, Miroslav Žid, Jozef Gašparík – správci brigádnických úseků

Robert Dolejší – předseda dozorčí komise

Karel Doležal – předseda rybářské stráže

Malátek Jiří – čistotář vody

V dubnu 2012 požádala paní Iva Václavíková z rodinných důvodů o uvolnění z funkce. Její činnost jsem dočasně přebral do doby, než bude zajištěn nový účetní.  Od května 2012 pracoval tedy výbor v 14 – ti členném složení. V červnu proběhla změna na postu vedoucího rybářské stráže, kdy Karla Doležala nahradil Tomáš Hladík. Na únorové schůzi letošního roku požádal o uvolnění z funkce z rodinných důvodů Miroslav Žid. Do konce února nezaplatil členské příspěvky Jiří Malátek, čímž pozbývá platnost jeho členství ve výboru MOČRS Opočno. Všem jmenovaným děkujeme a za jejich činnost obdrží menší odměnu.

Součástí změn bylo i jmenování Jiřího Čtvrtečky a Stanislava Zelinky do funkce vedoucích brigádnické skupiny Opočno. Brigádnickou skupinu Hory 1, což je správa Hlineckého potoka, bude společně s Milanem Novotným zasjišťovat Milan Toráč.

Výbor MOČRS Opočno se sešel v roce 2012 ke svým jednáním dvanáctkrát. Účast členů výboru byla celkově 60%. V prvních měsících roku 2013 se však docházka členů na výborové schůze podstatně zhoršila. Výbor musel využít ustanovení stanov o možnosti hlasování ve výboru prostřednictvím emailu nebo telefonu, aby byl schopen se usnášet. Za první tři výborové schůze v roce 2013  je účast 47%. Doufejme, že se tento stav zlepší a jednání výboru budou akceschopnější.

V roce 2012 nám bylo umožněno uskutečnit některé akce  z neinvestičních dotací, reklamy a finančních darů,  které bychom za normálních okolností nebyli schopni finančně pokrýt. Především to bylo 4 – denní soustředění rybářské mládeže na Stříbrném rybníku v Hradci Králové, podstatně byl zmodernizován a opraven terénní vůz Opel, byla započata rekonstrukce malé nádrže u klubovny, zakoupili jsme elektrocentrálu k lovnému agregátu,  proudové čerpadlo a v letošním roce byl z těchto peněz pořízen lovný agregát BMA plus. Všechny tyto zařízení by měly podstatným způsobem zkvalitnit naši práci.

Hlavní činnosti naší organizace se samozřejmě dějí okolo vody. Každoročně probíhá celoroční brigádnická činnost. Za poslední roky lze ale sledovat upadající morálku snad ve všech pracovních činnostech. V této souvislosti navrhuji v závěrečném usnesení přijmout zásadní změnu v organizování brigádnické činnosti, která bude platit v roce 2014. Doposud jsme brigádníky na jednotlivé akce zvali a účast byla nejistá. Dovedu pochopit neúčast z důvodu pracovní zaneprázdněnosti, anebo když se to prostě nehodí z rodinných důvodů. Nemohu však omluvit jednání, kdy dotyčný není schopen poslat omluvenku, nebo se ani nesnaží domluvit na náhradním termínu vykonání brigády. Inovovaný systém počítá s tím, že si nejdříve brigádně povinný člen brigádu zaplatí k termínu 28.2. a po jejím odpracování, nebo odpracování její části ji dostane vyplacenu zpět. Tímto způsobem se jednak odstraní organizační problémy při výkonu brigády a nastaví se spravedlivější ohodnocení brigád. V této souvislosti v závěrečném usnesení navrhuji zvýšení počtu brigádnických hodin na 10 a cenu brigády navrhuji na částku 800,-kč pro dospělého člena a 400,-kč pro člena v kategorii 16 – 18 let. Je možné písemně zažádat do 28.2. o prominutí brigády ze závažných důvodů. Předpokladem ale je, že si dotyčný člen nebude pořizovat žádnou povolenku. Členové ve věku 60 let a starší brigády platit nemusí.  Jednotliví brigádně povinní členové si budou moci jednak předem domlouvat brigádu anebo je i budeme vyzývat, hlavně ty, o kterých víme , že naši výzvu neodmítnou a pomohou s brigádou, když potřebujeme. Pravděpodobně se i stane, že některým členům bude odepřena možnost brigádu vykonat, právě z důvodu jejich nespolehlivosti, nebo jejich nekvalitní práce v letech minulých. Celé toto opatření je reakcí na stav, který nastal v brigádnické činnosti a my ho již nemůžeme nechat bez povšimnutí.

V roce letošním ještě  k této změně, pokud ji odhlasujeme, nedojde a proto budeme pokračovat v organizaci brigád jako v letech minulých. Z hlavních úkolů co nás čekají, mimo běžné činnosti spojené s hospodařením naší organizace, je dokončení opravy nádrže u klubovny v Lišťovině. Tato nádrž bude fungovat jednak jako tréninkový prostor pro rybářský kroužek a také jako sádková nádrž v případě potřeby uskladnění ryb z výlovu. Je na ní ještě potřeba osadit vypouštěcí zařízení a vyložit dno PVC plachtou. Celá nádrž je povolena odborem ŽP v Dobrušce, který na její provoz vydal tzv. závazné stanovisko, upravující její používání.  Nádrž na Svinných Dvorech u Brocné, kterou jsme si vloni pronajali,  bude v tomto roce využita jako chovná voda pro nasazení bílé ryby a lína a pro rok příští uvidíme, jak úživná tato poměrně dosti zabahněná nádrž bude. Je zde ještě potřeba utěsnit horní stranu bezpečnostního přelivu před průsakem a potom bude nádrž schopna akumulovat dostatečné množství vody pro život ryb i v sušších obdobích. Podle hospodářského výsledků zvolíme jak nejlépe tuto nádrž využít. Podobně je na tom i zkušební slov jednoleté štiky, která byla vysazena na spodní část Staré řeky a Ohnišťanský potok. Tento tok  zpravuje Povodí Labe a umožnili nám za předpokladu částečné údržby břehových porostů chov ryb. Vysazení štiky na horní část Staré řeky a její slov na jaře 2012, se nám neosvědčil z důvodu poměrně velkého zabahnění a znečištění tohoto úseku. Uvidíme tedy příští týden, nakolik je tato aktivita efektivní.

I tento rok se naše organizace zapojí do soutěže mladých rybářů Zlatá udice 2013. Máme už vybudované jisté renomé v této soutěži a je v úvaze pořádat v roce 2014 krajské kolo právě v Opočně. Jak jednání dopadnou se necháme překvapit. Také již pravidelná soutěž o Zámecký pohár proběhne v červnovém termínu. Je vcelku potěšitelné, že poslední roky se objevuje stále více našich členů v závodním poli. Uvažujeme o modernizaci vybavení klubovny a jejím rychlejším vytopením v zimním období. K tomu by nám měla pomoci dotace z MAS Pohoda, kterou se pokusíme získat. I nadále trvá snaha o znovuobnovení rybolovu na tzv. Kahlerově nádrži. Záleží na vlastnících pozemků pod nádrží, jak se rozhodnou. Nabídku od nás dostali. Krom již zmíněných aktivit budou probíhat i věci běžné, jako jsou výlovy chovných potoků a údržba majetku. Práce bude určitě pro všechny prácechtivé dost.

Závěrem mého vystoupení bych chtěl konstatovat, že došlo ke zlepšení rybářské disciplíny. Alespoň to na nás tak působí, protože za celý rok 2012 byly zadrženy pouze 2 povolenky. Na první pohled to tedy vypadá, že členská základna je disciplinovanější. Doufejme. Otázkou zůstává, jak se chování členské základny odrazí ve stále se zvyšujícím zdražování a v sociální nejistotě. To se dozvíme až na konci té letošní sezóny. Do té doby ale budu optimista a věřím že Vy, kteří jste svou přítomností na dnešním jednání dali najevo, že máte zájem o dění v organizaci, budete i nadále ctít etiku našeho rybářského sportu.

Děkuji za pozornost.

Zveřejněno v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze MO ČRS Opočno, včetně povinného školení, se koná v sobotu 16. března 2013 od 8:00 hod v sále Kulturního domu Dobruška. Účast všech členů je povinná!

 

Mimo jiné zde budou předneseny zprávy všech členů výboru MO, bude předložen ke schválení plán rozpočtu na rok 2013, plán práce, zazní statistiky z roku 2012 (vysazené ryby, dosažené úlovky,..) a spousta dalších důležitých i zajímavých informací z dění v naší organizaci.

Zveřejněno 27.1.2013 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Zpráva předsedy MOČRS Opočno k výroční členské schůzi

Zpráva předsedy MOČRS Opočno k výroční členské schúzi konané dne 5.3.2011 v sále Kulturního domu v Dobrušce

Vážené rybářky, vážení rybáři, vážení hosté,

Setkáváme se zde dnes znovu po roce, abychom zhodnotili minulé období a učinili kroky příslušející nejvyššímu orgánu a to členské schůzi. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil ve zprávě za uplynulé období s činností  výboru místní organizace českého rybářského svazu Opočno.

Výbor MOČRS Opočno pracoval v tomto období v 17 –ti členném složení. Scházeli jsme se skoro vždy první pondělí v měsící v naší klubovně v Lišťovině a v případě potřeby jsme důležité záležitosti řešili operativně i mimo pravidelná jednání. Účast byla vždy v takové výši,  že výbor byl usnášeníschopný. Již od prvních chvil bylo jasné, že rok 2010 bude náročný ve všech činnostech. Bylo potřeba zrealizovat a  odzkoušet  mnohé činnosti, které v uplynulém období byly v útlumu a ze vzniklých nedostatků se poučit a zjednat nápravu. Ne vše se podařilo dle očekávání, ale lze dnes konstatovat, že ve věcech podstatných nastal pozitivní posun.

Nejdůležitějším úkolem bylo vytvoření a zdokonalení způsobu evidence a vydávání povolenek. Ve výdejním období pro rok 2010 jsme byli nuceni změnit systém výdeje povolenek formou určených termínů pro výdej povolenek. Tento způsob jsme aplikovali i ve výdejním období pro rok 2011. Bylo určeno 6 výdejních termínů, tentokrát i v týdnu a ne jen o sobotách. Ve srovnání s obdobím 2010 probíhá výdej povolenek plynuleji  a rychleji a musím Vás všechny pochválit, že k tomuto stavu jste přispěli i vy svou disciplinovaností při platbách. Jsem rád , že se způsob plateb pomocí evidenčních čísel a kódů plateb podařilo zrealizovat. Občas se sice přihodí nějaký problém s platbou, ale ve srovnání s minulým obdobím je jich minimum.

Souběžně se způsobem  plateb bylo třeba vést tuto účetní evidenci na počítači. Jednak je to v dnešním počtu 510 evidovaných dospělých členů nutnost  a současně nám tento způsob umožňuje znát stav financí na účtu a pokladně v měsíčních aktualizacích. Byl proto vytvořen jednoduchý evidenční program, kde se nám sbíhají údaje z účtu a z pokladny a ty jsou poté vyhodnoceny v měsíčních uzávěrkách. Program nám umožňuje kontrolovat pohyb financí v jednotlivých položkách rozpočtu. K tomuto stavu rozhodně přispěl i systém výpisů pomocí funkce internetbanking, který jsme z tohoto důvodu aktivovali.  Dnes máme tedy vyřešen jeden z problémů, který nás svazoval v rozhodování s nakládáním financemi.

         Evidenci členů vedeme v programu Rybář profi. Zde má každý náš člen svoji kartu s evidenčními údaji. Tento rok bude tento způsob  evidence použit i na kroužek mládeže.

V roce 2010 probíhala brigádnická činnost  hlavně na našich chovných potocích – Hlineckém , Osečnickém, Ještětickém a na Brtvě. Brigády byly uskutečněny formou slovů , jízkování a vysazování plůdku. Kvalitě slovené násady by určitě prospěl 2-letý cyklus v zarybňování, ale ten je možný pouze za předpokladu získání dalších odchovných potoků v horní části Zlatého potoka. O stavu této záležitosti pohovořím v další části zprávy. Mimo těchto slovů byl realizován odlov tlouště na Zlatém potoce v Pulicích, slov nádrže v parku, slov Zlatého potoka v parku, jízkování  v Liš´tovině a pod ČOV Dobruška. Z ostatních aktivit je třeba jmenovat zorganizování rybářských závodů  Zámecký pohár a Zlatá udice , pokácení topolů za klubovnou, práce na klubovně a další aktivity. Je třeba zmínit i skutečnost, že slovy jsme mohli provést díky proškoleným novým lovčím.  K těm z loňského roku přibyli v tomto roce další 4 lovčí. V současnosti tedy máme 14 členů s platným oprávněním pro lov elektrickým agregátem. Někteří z nich  i další členové se stali řidiči našeho terénního auta , nezbytného pro vykonání slovů. Lze tedy konstatovat, že slovy pstruhových potoků máme profesně zajištěny pro vykonání jarních slovů.

Znovu musím poukázat na nespolehlivost některých našich členů. Jestliže se rozhodnete brigádu nevykonat, je ji potřeba co nejdříve zaplatit. Ten kdo ji do konce února nezaplatí, dostane se automaticky do databáze pracovně povinných členů. Poté je zván na brigádu a pokud se 2 – krát nedostaví, je jeho brigáda považována za nesplněnou a vystavuje se tedy možnému postihu z toho vyplývajícího. To je ten legislativní pohled. Horší ale je, že  brigádnický správce, který brigádu organizuje, počítá s tím, že se člen dostaví a má pro něho připravenou práci. Je to pak dosti náročné organizovat brigády, když se dostaví třeba jen 3 členi z 10 pozvaných. Dotyčný člen pak doplácí brigádu třeba až následující rok v lednu nebo únoru.  V jiném případě přinese jakousi omluvenku od doktora, že nemůže brigádu vykonat. To je mylná představa, práce máme různě náročné a pro každého se vhodná práce najde.  Pro tento účel máme vytvořen dotazník, který si musí člen ve vlastním zájmu nechat vyplnit u svého ošetřujícího lékaře. Vyhýbání se plnění brigád  nelze tolerovat a proto budu v usnesení dnešního jednání navrhovat pracovní postih těchto členů, který může vyústit dle stanov ČRS až k vyloučení člena z ČRS.

Jednou z velkých akcí bylo pořádání kulturně společenské akce festival rybářství, konaný 3.7.2010 v Semechnicích. I přes kvalitní zajištění celé akce, nebyl naplněn účel celé akce a ta skončila se ztrátou. Zarážející je hlavně skutečnost, že v řadách návštěvníků by na sečtení členů MOČRS Opočno stačily 2 ruce. Z tohoto pohledu jde o zklamání. Kdo však přišel a zúčastnil se např. tomboly, kde bylo 300 cen v hodnotě 100000,- určitě nebyl zklamán. Z výše popsaných důvodů nebude tato akce v dohledné době opakována.

Prioritou číslo 1 je pro nejbližší období  pronajmout či získat do svazového vlastnictví  nové vodní plochy na našem povodí, ať pro hospodářskou, tak i sportovní činnost. Tato aktivita začala už koncem roku 2009, nedlouho po mém nástupu do funkce. Ke snaze o získání nějaké vodní plochy můžete svými podněty přispět i vy.

U klubovny v Lišťovině je nevyužívaná sádková nádrž. Rozhodli jsme se tuto nádrž zrekultivovat a zprovoznit ji pro chov ryb, například pstruha duhového.  Způsob chovu v podobných nádržích  praktikují i v jiných organizacích. Oprava této nádrže sice bude vyžadovat investici, ale vzhledem ke skutečnosti, že jsme schopni s naší členskou základnou podstatnou část prací řešit, nejeví se tento úkol zas až tak finančně náročný. Tento rok pokusně vysadíme na Starou řeku plůdek štiky. Stará řeka je sice součástí revíru , ale její povaha úzké zarostlé strouhy neumožňuje sportovní rybolov. Ovšem pro chovné účely se jeví jako příhodná. Plánujeme proto od příští sezony, tuto část revíru označit za chovnou . Z těchto nových chovných zařízení můžeme získat prostředky  z proplacené násady do revíru , kterou sami odchováme.

V roce 2010 jsme se pokusili získat lovný elektrický agregát a přepravní bednu na ryby z dotačního programu rybářství, který vypisuje státní zemědělský intervenční fond. V dotačním řízení jsme neuspěli. Hlavním důvodem byl malý  přínos aquakultuře , což zjednodušeně znamená, že naše zisky z chovu ryb jsou nižší, než nejnižší hranice bodového ohodnocení kritéria dotace. Zásadní zkušeností z toho vyplývající je, že pokud nebude náš takzvaný přínos aquakultuře vyšší než 25% rozpočtu naší organizace, nemá cenu o přidělení dotace ani uvažovat. Z tohoto pohledu je to velké zklamání. Bez chovných vodních ploch, na kterých bychom byli schopni odchovat každým rokem  násadu v rozsahu státního osazovacího plánu a tu pak vykázat v hospodaření naší organizace nemáme šanci na dotaci dosáhnout.  Opět je to tedy záležitost pouze velkých organizací a svým způsobem podraz na ty menší organizace, které sice mají chuť a odhodlání,  ale nemají takové možnosti vykazovat zisky z chovu. Pokusili jsme se i o získání dotace na zafinancování  sádkové nádrže u klubovny v Lišťovině z MAS Pohoda. Zde jsme ale narazili na účel dotace, který byl v rozporu s pravidly přidělování dotací z těchto fondů. Pokud bychom chtěli renovovat střechu, nebo přistavovat budovu, nebyl by to asi problém.

Na město Dobrušku,  město Opočno a obec Pohoří  byly v loňském roce směřovány žádosti o přidělení dotace na činnost rybářského kroužku.  Město Opočno a obec Pohoří nám poskytlo příspěvek,  za co jim touto cestou děkuji. I v letošním roce jsme zažádali o přidělení dotací na město Opočno a Dobrušku. Rok od roku je ale získávání dotací komplikovanější a jsou i zpravidla nižší. Uvidíme jak obě města zareagují. Snažíme se i o získání sponzora , který by zafinancoval nové vybavení naší organizace. Pokusíme se i o získání dotace na činnost rybářského kroužku, které vypisuje ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy, pokud bude vypsána. Je nutné v dnešní době využívat každý zdroj, který by nám přinesl finance do organizace.

Přes všechny tyto problémy z výše popsaných činností  jsme získali jistý profit. Za velmi důležité považuji obnovení dekretů na oba naše revíry. Tyto dekrety jsme museli obnovit z důvodu předložení platných podkladů pro dotační řízení. Do té doby byla čísla jednací na nich uvedená z roku 1985 a navíc byla přeškrtlá s tím , že pod tímto číslem byl odkaz na jiné číslo jednací z roku 1987. Dekret na revír z tohoto roku byl , dle zjištěných informací,  vydán jako hromadný a dnes je asi už nedostupný. Na základě naší žádosti se tohoto problému ujal územní technik východočeského územního svazu, pan Pohl, který po jisté době zařídil na odboru životního prostředí královéhradeckého kraje u ing. Solničky dekrety nové. Tím jsme zlegalizovali naše pověřovací listiny k užívání revíru. Aby mohl být dekret vydán, muselo se na něm něco změnit. Změnil se tedy státní osazovací plán, který dnes říká, že máme vysadit do Zlatého potoka 1p 2000 ks pstruha potočního a nově 1000 ks pstruha duhového. Snaha o dotaci nás donutila získat i jiné dokumenty, jako například výpisy ze statistického úřadu z katastru nemovitostí a jiné.    

Vážení rybáři a rybářky. V roce 2011 očekávám větší přínos do zkvalitnění našich revírů. Mělo by se tak dít jednak uzavřením dohody o užívání vodních nádrží v parku s Ústavem památkové péče Jaroměř. Očekávám i vybudování jízků a tůní na zlatém potoce a tím i nová místa pro rybolov. I nově vysazení štičího plůdku do dosud nevyužívaných vodních toků, by nám mělo pomoci s osazením revíru. Zkušebně osadíme i nádrže v obci Mokré a z výsledků poté určíme další způsob obsádky. Vybudování sádkové nádrže a nákup lovného agregátu pro slov na pstruhových chovných tocích nám taktéž pomůže zvýšit úroveň naší práce. A bude i mnoho jiných cílů, spojených s naší hospodářskou činností.  K tomu všemu bude potřeba Vaše pomoc. Budu rád , když naše spolupráce bude plodná. Děkuji Vám za pozornost.

 

Pavel Marek, předseda MOČRS Opočno

Zveřejněno 17.3.2011 v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Usnesení z Výroční členské schůze

 Usnesení z Výroční členské schůze, konané dne 5.3.2011 v Kulturním zařízení města Dobrušky.

 

1)    Výroční členská schůze schválila:

a)     Zprávu výboru MO o činnosti za rok 2010

b)    Zprávu dozorčí komise za rok 2010

c)     Návrh rozpočtu pro rok 2011

d)    Návrh plánu práce pro rok 2011

 

2)    Výroční členská schůze odvolala:

       z funkce hlavního vedoucího rybářského kroužku a současně z funkce člena výboru pana Ladislava Bílka

 

3)    Výroční členská schůze zvolila:

      do funkce hlavního vedoucího rybářského kroužku a současně do funkce člena výboru pana Romana Kováče

 

4)    Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

a)     Dle státního osazovacího plánu pro revír 451086 Zlatý potok 1, vysadit  1300 ks kapra a 1000 ks lína

b)    Dle státního osazovacího plánu pro revír 453093 Zlatý potok 1p, vysadit 2000ks pstruha potočního a 1000ks pstruha duhového a do chovných potoků 20000 ks plůdků pstruha potočního

5)    Z vlastních zdrojů pak zakoupit a vysadit ryby v hodnotě 30000,- kč. Kapr, Štika, candát, úhoří monte.

6)    Trvat na řádném plnění členských povinností, zvláště brigádní činnosti ve výši 9 brigádnických hodin a úhradě za brigádu dle čl 3 bod 4)a) jednacího řádu ČRS ve výši 900,- kč .

7)    Po konečném uzavření celkového stavu členské základny zpracovat plán práce do 31.3.2010.

8)    Trvat na členské povinnosti vybírat 50,- kč na nákup krmení na každého člena.

9)    Trvat na vybírání provozního příspěvku ve výši 100,- na každého člena.

10)                       Trvat na vybírání manipulačního příspěvku ve výši 30,- na každého člena.

11)                       Vysadit roček štiky na Starou řeku. Na vhodných místech vyrobit jízky, pro lepší udržení ročka štiky .

12)                       Výroční členská schůze ukládá svým členům sledovat informace na internetových stránkách mo-opocno.cz a na vývěskách naší mo v Dobrušce na prodejně firmy Adler a v Opočně v nádražní ulici nad nemocnicí.

13)                       Brigádnicky povinný člen MOČRS Opočno, je povinen splnit svoji brigádnickou povinnost  do 31.11. v kalendářním roce. V případě že se tak nestane, je povinen člen brigádu zaplatit do 31.12. v kalendářním roce. Jestliže i tento termín nebude dodržen, bude člen sankciován odpracováním dalších 9 brigádnických hodin. Výdej povolenky pro následující období je podmíněno doplacením dlužné částky za nevykonanou brigádu v předchozím kalendářním roce. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

14)                       Odevzdání povolenky po ukončení její platnosti ve lhůtě delší jak 15 dnů, postihovat sankcí odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností.  Neodevzdání povolenky a členské legitimace postihovat taktéž odpracováním 9 brigádnických hodin nad rámec povinností. U povolenek celosvazových a republikových tyto pracovní sankce zdvojnásobit, to je na 18 hodin nad rámec povinností. Na základě pozdního odevzdání povolenky za minulé kalendářní období vydat novou povolenku s minimálně 3-měsíčním odkladem. Lhůta se bude počítat od data převodu příslušné platby za novou povolenku na účet MOČRS Opočno. Návrh vychází z ustanovení  §4 odst. d) a §5 odst. 1b) a 2) stanov ČRS.

Zveřejněno v rubrice Schůze, školení

» (0) komentářů

Copyright © 2009, MO ČRS Opočno. Všechna práva vyhrazena.
Created by www.mr-webdesign.eu